All posts by skola

Nové krúžky v ponuke

Vážení rodičia, vzhľadom o dopyt krúžkovej činnosti rozširujeme našu ponuku o tieto záujmové útvary:
Športové hry pre 2. ročník – vedúci p. Magulová, termín štvrtok 14:00
Športové hry pre 1. ročník – vedúci p. Pomajbišová, termín štvrtok 14:00
Počítačový krúžok pre 1., 2.ročník – vedúci p. Kaderková, termín utorok 14:00.
Ak ste prejavili záujem o tieto rozširujúce krúžky napíšte názov krúžku na návratku. Ak ste ju už odovzdali, oznámte to triednemu učiteľovi do pondelka 23.09.2019.

Mimoriadny plenárny aktív

Vážení rodičia, vzhľadom k legislatívnym zmenám a upozorneniam zriadovateľa, Vám oznamujeme, že vyučovanie so zahraničnými lektormi do vyriešenia situácie nebude ! Týka sa to tried 1.A, 1.B, 2.B, 3.A a 4.A ! Čítať viac

Školský poriadok MŠ Borodáčova

 
 

Školský poriadok je základným rámcom pre fungovanie školského kolektívu MŠ Borodáčova. Je to súhrn práv, povinností a noriem spolužitia žiakov, učiteľov, vychovávateľov a ostatných zamestnancov školy. Jeho dodržiavanie je základnou povinnosťou každého žiaka, rodiča, ale aj učiteľa.


školský poriadok

Informácia o triednom aktíve

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na úvodný triedny aktív, ktorý sa uskutoční dňa 9.9.2019 od 16:00 v jednotlivých triedach(okrem tretiakov!).

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

         Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – prenesene mestskej časti, prispieva zákonný zástupca žiaka vo výške stanovenej VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 21/2012 v znení VZN č. 24/2012, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách, materských školách a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka (ďalej len nariadenie). Čítať viac

Rodičovské združenie v MŠ

 

Dňa 9.9. 2019 sa o 17:00 hod. bude v priestoroch ZŠ (spoločenská miestnosť na prízemí) konať rodičovské združenie.

Na rodičovskom združení sa budú konať aj voľby  zo zástupcov rodičov do Rady školy pri MŠ Borodáčova 2.

Kto má záujem pracovať v Rade školy nech  potvrdí svoj záujem/ nezáujem podpisom  v triede u pani učiteľky.

Ponuka tanečného krúžku

TANEČNÉ ŠTÚDIO MOVE M  ponúka “Tanečný All inclusive” pre deti zo ZŠ Borodáčova. 
Tanečný krúžok sa vyučuje priamo v budove školy (v telocvični) čo pokladáme za najväčšiu PREFERENCIU u rodičov, 
ktorí nemajú možnosť svoju ratolesť vyzdvihnúť zo školy a presunúť sa na iný typ krúžku mimo školského zariadenia. 
A preto sme radi, že môžeme práve takúto službu poskytnúť pre uľahčenie času rodičom a radosť, zdravie z pohybu pre ich ratolesti. 
 
Pre viac informácií o tanečnom krúžku:  www.movem.sk alebo 0911 161 990