Naše aktivity

Marec – mesiac knihy v ŠKD

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Preto sa tento mesiac knihy opäť uskutočnil aj tento školský rok na našej škole. Nadviazali sme na predchádzajúcu tradíciu: návšteva knižnice, čitateľský maratón a maľované čítanie. Deťom sa aktivity páčili a záujem o knižky tak ešte stále neklesá napriek digitálnym technológiam, a preto touto výzvou chceme motivovať žiakov, aby čo najviac čítali a prehlbovali tak lásku ku knihám.

Deň otvorených dverí 2018

Základná škola Borodáčova srdečne pozýva všetkých rodičov a príbuzných našich žiakov, ako aj budúcich prváčikov na tradičný DOD 2018.

Ponúkame možnosť naávštevy tried na vyučovaní, prehliadku priestorov a materiálovo-technického vybavenia školy, či ukážku popoludňajšej činnosti v ŠKD.

Zážitky z kurzu korčuľovania

V týždni pred jarnými prázdninami sme drzo ignorovali chrípku, ktorá zaútočila na našu školu. Každý deň sme do školy miesto učebníc nosili netradičné pomôcky: nabrúsené korčule s dlhými šnúrkami, ochrannú prilbu, chrániče, rukavice, ale nezabúdali sme ani na bohatú desiatu. Začal sa vysnívaný kurz korčuľovania!

Hneď prvý deň si nás tréneri korčuľovania rozdelili do štyroch družstiev podľa výkonov a nastal päťdňový maratón trénovania na budúcich hokejistov NHL a hviezdy krasokorčuľovania.Nielen naše milé pani učiteľky nás povzbudzovali a fotili, ale aj rodičia sa prišli na nás pozrieť a oceniť naše zlepšenie!

Tešíme sa na pokračovanie,neboj sa a pridaj sa!!!

Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí nám pomáhali s prípravou!

 

 

Beseda s historikom

V rámci vyučovania dejepisu zvýšenou dotáciou troch vyučovacích hodín v 9.ročníku sa našim žiakom vyskytla netradičná hodina dejepisu. Pozvanie na ňu prijal riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej, doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.

Počas tejto hodiny žiakom rozprával o príčinach vzniku 2. svetovej vojny, jej dopadoch na Slovensko a na problematiku Slovenského štátu a SNP. Priniesol so sebou aj originálne ukážky rôznych tlačovín, ktoré v danom období vychádzali. Žiaci tak mali možnosť na vlastné oči vidieť dobovú tlač, vojenské rozkazy či volebné plagáty, ale aj dozvedieť sa niečo zo zákulisa vzniku SNP a odboja na Slovensku.

Ukážka wrestlingu v škole

Pre žiakov  1. stupňa si členovia Wrestling Clubu Slovakia pripravili ukážky svojej činnosti. Pripravenou ukážkou chceli uskutočniť nábor detí na pohybovú činnosť. Zlepšiť silu, vytrvalosť, obratnosť, dispilínu a koordináciu detí.

V prípade záujmu rodičia  môžu svoje deti prihlásiť na tel. čísle 0902245789, alebo mailom: horinek.sk@gmail.com.

Club pôsobí v priestroroch DK Ružinov Ružinovská 28, Bratislava.

Aktivity v ŠKD

V školskom klube detí si žiaci rozvíjajú svoju kreativitu, sú aktívni v
tanečných a pohybových činnostiach, zapájajú sa do spoločných hier, riešia
zaujímavé hlavolamy, a upevňujú si svoje vedomosti a zručnosti prostredníctvom
zábavných hádaniek a úloh.
Ponúkame Vám prehľad niektorých aktivít.

Cesta slovanskou históriou

Dňa 19.12.2017 našu školu navštívili členovia šermiarsko-divadelného sploku Via Historica z Banskej Bystrice.

V programe s názvom Cesta slovanskou históriou nás zábavnou formou s využitím dobových kostýmov, historických zbraní a šermiarskych súbojov previedli históriou Slovanov od kniežaťa Sama, misiu Cyrila a Metoda až po korunováciu prvého uhorského kráľa – sv. Štefana.

 

Exkurzia Viedeň

Dňa 12.12.2017 sa žiaci z druhého stupňa zúčastnili exkurzie vo Viedni. Prezreli si Vojenskohistorické múzeum – Arsenal venované vojenským dejinám bývalého Rakúsko-Uhorska, známy Dóm sv. Štefana a na záver exkurzie navštívili aj známe vianočné trhy na námestí Rathausplatz.

 

Projekt žiakov 1.A triedy z predmetu PRVOUKA – ZMYSLY

Prváci po ukončení tematického celku ZMYSLY vytvárali na vyučovacích hodinách z prvouky s pani učiteľkou Jurányiovou projekty. Využili pritom svoje vedomosti, ktoré získali počas predchádzajúcich vyučovacích hodín. Žiaci vedia zmysly nielen vymenovať, ale poznajú ich význam. Naučili sa, že o svoje telo a teda aj zmysly sa musia starať, snažiť sa predchádzať úrazom. Počas vytvárania projektov sa naučili aj spolupracovať vo dvojiciach či v skupinách.

 

 

 

Druháci a ich projekt z prvouky

Žiaci 2.A aj 2.B triedy sú veľmi šikovní. Z prvouky sa nedávno s pani učiteľkou Jurányiovou učili u ČLOVEKU. Naučili sa veľa nových informácii, ktoré využili pri tvorení projektov. Téma zadania úlohy bol človek. Žiaci spolupracovali  v skupinách. Svoje projekty zamerali na správnu výživu, kostru a svalstvo, pohyb a šport, životné prejavy človeka,…