Oznamy

Biela pastelka 2018

Milí rodičia, dňa 21. septembra 2018 sa  na našej  škole  koná verejná zbierka pre ľudí so zrakovým postihnutím pod názvom Biela pastelka. Poverení žiaci budú v určenú hodinu zbierať príspevky po triedach našej školy. Čítať viac

Triedny aktív 10.9.2018

Riaditeľstvo ZŠ Borodáčova oznamuje, že prvý triedny aktív sa uskutoční dňa 10.9.2018 (pondelok) o 16:00 hodine. Aktív bude prebiehať na oboch stupňoch zároveň.

Triedny aktív sa týka iba rodičov žiakov od 2. do 9. ročníka.

Informácie o začiatku školského roka 2018/2019

Riaditeľstvo ZŠ Borodáčova oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3.9.2018 o 8:30 pred budovou školy.

Zoznamy žiakov 1. – 4. ročníka budú zverejnené na vchode do školy .

Rodičovské združenie pre rodičov nových prvákov sa uskutoční po slávnostnom otvorení.

Pozvánka na otvorené hodiny

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na otvorené hodiny
– anglický jazyk – pondelok (11.06.18) o 09:55 – skupina žiakov s lektorom
– výtvarná výchova- pondelok (11.06.18) o 10:55 – všetci žiaci s lektorom
– anglický jazyk – štvrtok (21.06.18) o 09:55 – skupiny žiakov s lektorom
– hudobná výchova – štvrtok (21.06.18) 10:55 – všetci žiaci s lektorom
Tešíme sa na Vás !

Didaktické hry

V pondelok 30. 4. 2018 sa žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ Borodáčova zúčastnia Didaktických hier – ochrana života a zdravia. Akcia sa uskutoční v rozsahu 4. vyučovacích hodín. Žiaci si prinesú iba desiatu, pitný režim a obväzový materiál. Nutné je vhodné športové oblečenie detí a prikrývka hlavy. Ochranné prostriedky proti hmyzu podľa vlastného uváženia.
 

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, riaditeľ ZŠ Borodáčova oznamuje, že na deň 7.5.2018 udeľuje žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

ŠKD bude v prevádzke ako obvykle, treba však do konca apríla nahlasiť svoje dieťa príslušnej p. vychovávateľke.

 

Zápis 2018

Vážení rodičia budúcich prvákov!

 

    Každý rok v septembri zasadnú prvýkrát do školských lavíc tisíce prvákov. Je to pre nich ale aj pre Vás – rodičov – veľká zmena, s ktorou sa musíte vysporiadať. Určite chcete, aby ste tento dôležitý medzník v živote Vášho dieťaťa zvládli čo najlepšie. A preto Vám odporúčame práve našu školu – ZŠ Borodáčová 2, Bratislava –  kde vládne priateľská atmosféra, otvorenosť vo vzťahu k našim žiakom a ich rodičom, veľká trpezlivosť  s našimi prvákmi, ale zároveň kladieme dôraz na zážitkové, kvalitné a moderné vzdelávanie, digitálne učivo a najnovšie technológie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich vyučovacích predmetov. (interaktívna tabuľa, využívanie tabletov a počítačov vo vyučovaní…). Zápis  sa uskutoční 6. a 7. apríla 2018.

 

   Čo Vám môže naša škola ponúknuť?

V prvom rade kvalitné vyučovanie dvoch svetových jazykov, ktoré otvárajú našim deťom nové možnosti a dvere do celého sveta. Už od prvého ročníka vyučujeme naše deti nielen informatiku ale  aj v bilingválnej forme  anglický a nemecký jazyk veľmi známou a osvedčenou metódou CLIL. Veľkým bonusom pre naše deti je to, že už v druhom ročníku trénujú anglický jazyk priamo s „native“ lektorom.

Ďalšou možnosťou je zvolenie si triedy s posilnenou výučbou matematiky a neskorším pridaním hodín programovania

    Naši žiaci už v prvom ročníku majú kurz  korčuľovania, plávania, v neskorších ročníkoch školu v prírodelyžiarsky kurz. Ďalej majú veľký priestor pre sebarealizáciu v rámci voľnočasových aktivít, či už v Školskom klube detí alebo v rámci mimoškolskej činnosti v záujmových útvaroch rôzneho zamerania.

    Radi Vás privítame na našej škole dňa 22. marca 2018 v čase od 8,00 do 16,00, kedy sa u nás uskutoční Deň otvorených dverí.

Môžete  si pozrieť priestory našej školy, technické a materiálne vybavenie, našu prácu na vyučovaní a popoludňajšiu činnosť v Školskom klube detí.

Takže – u nás sa môžete zapísať do týchto tried:

  • trieda s vyučovaním CLIL anglický jazyk
  • trieda s vyučovaním CLIL nemecký jazyk
  • prírodovedná trieda so zameraním na matematiku a informatiku
  • trieda pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (pre žiakov s ľahkými poruchami pozornosti alebo aktivity a čiastkovými poruchami)

 

Základná škola Borodáčova 2 Vás pozýva na zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019.

V zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní   zástupcovia   povinní   v tieto   dni prihlásiť na zápis deti, ktoré   do 31. 08. 2018 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245 / 2008 Zb. o jeden rok. V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní  zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2018, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Rodičia iných národností môžu svoje deti prihlásiť do základných škôl s vyučovacím jazykom svojej národnosti na území mesta Bratislavy, ak taká škola existuje.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • rodný list dieťaťa
  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

 

Bližšie informácie k zápisu nájdete po kliknutí sem !

Pozvánka na otvorenú hodinu

Vážení rodičia a priatelia školy,srdečne Vás pozývame na otvorenú hodinu korčuľovania v piatok 2. 3. 2018 na Zimný štadión Vladimíra Dzurillu v čase od 9:30 do 11:00 hodiny.