Školská jedáleň

Aj pri stravovaní našich žiakov dbáme na to, aby sme ich viedli k čo najzdravšiemu spôsobu života. Aktuálny jedálny lístok môžete nájsť tu:


Link na jedálenský lístok

Informácie pre stravníkov v školskej jedálni pre školský rok 2017/ 2018

Stravník (v prípade neplnoletého stravníka jeho zákonný zástupca) sa prihlasuje na stravu
na základe vyplneného zápisného lístka za podmienok v ňom uvedených.

Obedy v školskej jedálni (ŠJ) sú vydávané na obedové lístky. Ţí žiaci, ktorí sa chcú stravovať, si musia vyzdvihnúť obedové lístky na daný mesiac v kancelárii vedúcej ŠJ.

Po zaevidovaní uhradenej platby do systému je stravník automaticky prihlásený na obedy.

V prípade, že žiaci prvých ročníkov v školskom roku 2017/2018 majú záujem o stravu od 1. školského dňa (4.9.2017), musia vedúcej ŠJ doručiť vyplnený zápisný lístok a uhradiť platbu za september do 31.augusta 2017 (priniesť doklad o zaplatení).

I. CENY STRAVNÉHO

 • stupeň:  1,09 € + réžia 0,33 € = 1,42 €
 • stupeň:  1,16 € + réžia 0,35 € = 1,51 €
 • stupeň:  1,26 € + réžia 1,82 € = 3,08 €
 • Desiata: jednotná cena 0,50€
 • V prípade záujmu o desiatu, kontaktujte vedúcu ŠJ v prvý týždeň šk. roku.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 21/ 2012 z 26. júna 2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách

II. SPÔSOB PLATBY

prevodom na účet ŠJ najneskôr k 20. dňu pred začiatkom nového mesiaca!

 Mesiac a rok

Počet

stravovacích dní

Suma

I. stupeň

Suma

II. stupeň

Suma

III.  stupeň

September 2017 19 26,98 28,69 58,52
Október 2017 20 28,4 30,2 61,6
November 2017 20 28,4 30,2 61,6
December 2017 16 22,72 24,16 49,28
Január 2018 18 25,56 27,18 55,44
Február 2018 19 26,98 28,69 58,52
Marec 2018 15 21,3 22,65 46,2
Apríl 2018 19 26,98 28,69 58,52
Máj 2018 21 29,82 31,71 64,68
Jún 2018 21 29,82 31,71 64,68

III. BANKOVÉ ÚDAJE

Číslo účtu v tvare IBAN: SK49 0200 0000 0016 4582 7456

Špecifický symbol: mesiac, za ktorý je uhrádzaná strava

Konštantný symbol: 0308

Do poznámky treba uviesť meno stravníka a triedu, ktorú navštevuje. Uľahčí sa tým identifikácia platby a predíde sa tak zbytočným nedorozumeniam.

IV. VÝDAJ STRAVY

Výdaj stravy je od 11:45 do 14:00 na základe platného obedového lístka. V prípade zabudnutého (strateného) obedového lístka je potrebné si pred obedom vyzdvihnúť náhradný obedový lístok u vedúcej ŠJ a nasledovný deň doniesť zabudnutý obedový lístok.

V. ODHLASOVANIE ZO STRAVY

 1. telefonicky na čísle  02 / 43 29 10 88  –  telefonická odhláška bude akceptovaná iba pri chorobách a vrátení podpísaných obedových lístkov.
 2. mailom na    jedalen @ borodacova .sk    – odhláška bude akceptovaná iba pri chorobách a vrátení podpísaných obedových lístkov.
 3. Ostatné odhlášky vhoďte vždy do 8.00h./podpísaný lístok + trieda/ do schránky pri dverách vedúcej ŠJ.

Neodhlásený obed si môžete vyzdvihnúť s platným obedovým lístkom (nádoby si prineste). 

VI. VYROVNANIE PREPLATKOV 

 1. V prípade záujmu o vrátenie preplatku stravník (v prípade neplnoletého stravníka jeho zákonný zástupca) oň požiada písomne. V žiadosti uvedie meno stravníka a číslo účtu v tvare IBAN,
  na ktorý bude preplatok poukázaný.
 1. Ak stravník alebo jeho zákonný zástupca o vrátenie preplatku nepožiada, preplatok bude automaticky prevedený ako počiatočný stav na stravnom do ďalšieho obdobia (polroka).
 1. Za neodobratý a včas neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

VII. KONTAKTY

Vedúca ŠJ: Andrea Valovičová

Základná škola stredisko ŠJ, Borodáčova 2, Bratislava 

pevná linka: 02 / 43 29 10 88 

mail: jedalen@borodacova.sk

 

 zápisný lístok 2017/2018