Školská jedáleň

OZNAM                   

Odhlasovanie zo stravy na posledný školský týždeň

( od 24.6. – 28.6.2019 ) je možné len do 21.6.2019 do 08:00 rána

( súvisí to s objednávkami tovaru )

 

O vrátenie preplatku požiadajte prosím písomne alebo mailom – jedalen@borodacova.sk

( prosíme uviesť aj č.účtu a IBAN )

 

OZNAM pre stravníkov: Vážení rodičia, od školského roka 2018/2019 prechádzame na nový systém platieb stravného, kedy je nutné stravné uhradiť VOPRED, inak Vášmu dieťaťu nebude môcť byť obed vydaný.

Aj pri stravovaní našich žiakov dbáme na to, aby sme ich viedli k čo najzdravšiemu spôsobu života. Aktuálny jedálny lístok môžete nájsť tu:


Link na jedálenský lístok

Informácie pre stravníkov v školskej jedálni pre školský rok 2018/ 2019

Stravník (v prípade neplnoletého stravníka jeho zákonný zástupca) sa prihlasuje na stravu
na základe vyplneného zápisného lístka za podmienok v ňom uvedených.

Informatívny doklad (poukážka, šek) na zaplatenie stravy sa bude vydávať vždy 15.dňa v mesiaci vopred. Ak stravné nenabehne na účet ŠJ do 25. dňa v mesiaci, 1. deň nasledujúceho mesiaca dieťa obed nedostane, až po následnom poukázaní platby.

Obedy v školskej jedálni (ŠJ) sú vydávané na obedové lístky. Ţí žiaci, ktorí sa chcú stravovať, si musia vyzdvihnúť obedové lístky na daný mesiac v kancelárii vedúcej ŠJ.

Po zaevidovaní uhradenej platby do systému je stravník automaticky prihlásený na obedy.

V prípade, že žiaci prvých ročníkov v školskom roku 2018/2019 majú záujem o stravu od 1. školského dňa (3.9.2018), musia vedúcej ŠJ doručiť vyplnený zápisný lístok a uhradiť platbu za september do 25.augusta 2018 (priniesť doklad o zaplatení).

I. CENY STRAVNÉHO

 • stupeň:  1,09 € + réžia 0,33 € = 1,42 €
 • stupeň:  1,16 € + réžia 0,35 € = 1,51 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 21/ 2012 z 26. júna 2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách

II. SPÔSOB PLATBY

 • trvalým príkazom so splatnosťou vždy k 25. v mesiaci ( prvá platba 25.8. na september, posledn 25.5. na jún)

Suma pre 1. stupeň 27€ (zálohová platba)

Suma pre 2 . stupeň 29€ (zálohová platba)

 • prevodom na účet ŠJ najneskôr k 25. dňu pred začiatkom nového mesiaca!
 Mesiac a rok

Počet

stravovacích dní

Suma

I. stupeň

Suma

II. stupeň

Suma

III.  stupeň

September 2018 20 28,40 30,20  
Október 2018 22 31,24 33,22  
November 2018 20 28,40 30,20  
December 2018 15 21,30 22,65  
Január 2019 18 25,56 27,18  
Február 2019 15 21,30 22,65  
Marec 2019 20 28,40 30,20  
Apríl 2019 18 25,56 27,18  
Máj 2019 21 29,82 31,71  
Jún 2019 20 28,40 30,20  
 • šekom, ktorý si vypíšete na pošte

III. BANKOVÉ ÚDAJE

Číslo účtu v tvare IBAN: SK49 0200 0000 0016 4582 7456

Špecifický symbol: mesiac, za ktorý je uhrádzaná strava

Konštantný symbol: 0308

Do poznámky treba uviesť meno stravníka a triedu, ktorú navštevuje. Uľahčí sa tým identifikácia platby a predíde sa tak zbytočným nedorozumeniam.

IV. VÝDAJ STRAVY

Výdaj stravy je od 11:45 do 14:00 na základe platného obedového lístka. V prípade zabudnutého (strateného) obedového lístka je potrebné si pred obedom vyzdvihnúť náhradný obedový lístok u vedúcej ŠJ a nasledovný deň doniesť zabudnutý obedový lístok.

V. ODHLASOVANIE ZO STRAVY

 1. telefonicky na čísle  02 / 43 29 10 88  –  telefonická odhláška bude akceptovaná iba pri chorobách a vrátení podpísaných obedových lístkov.
 2. mailom na    jedalen @ borodacova .sk    – odhláška bude akceptovaná iba pri chorobách a vrátení podpísaných obedových lístkov.
 3. ostatné odhlášky vhoďte vždy do 8.00h./podpísaný lístok + trieda/ do schránky pri dverách vedúcej ŠJ.

Neodhlásený obed si môžete vyzdvihnúť s platným obedovým lístkom (nádoby si prineste). 

VI. VYROVNANIE PREPLATKOV 

 1. V prípade záujmu o vrátenie preplatku stravník (v prípade neplnoletého stravníka jeho zákonný zástupca) oň požiada písomne. V žiadosti uvedie meno stravníka a číslo účtu v tvare IBAN,
  na ktorý bude preplatok poukázaný.
 1. Ak stravník alebo jeho zákonný zástupca o vrátenie preplatku nepožiada, preplatok bude automaticky prevedený ako počiatočný stav na stravnom do ďalšieho obdobia (polroka).
 1. Za neodobratý a včas neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

VII. KONTAKTY

Vedúca ŠJ: Andrea Valovičová

Základná škola stredisko ŠJ, Borodáčova 2, Bratislava 

pevná linka: 02 / 43 29 10 88 

mail: jedalen@borodacova.sk

 

zápisný lístok 2018/2019