Školský klub a krúžky

Krúžky v školskom roku 2017/2018

  Názov záujmového útvaru Aktivita pre žiakov Vyučujúci Termín
1 Turistický krúžok 2. stupeň R. Ponyová Piatok 14:00
2 Výtvarný krúžok 1. stupeň Z. Pomajbišová Utorok 14:00
3 Konštrukčné hry – Lego 1. stupeň V. Stašová Utorok 14:00
4 Kariérové poradenstvo 2. stupeň A. Gajdošová Utorok 14:00
5 Filmový fanúšik 2. stupeň A. Gajdošová Štvrtok 14:00
6 Spoločenské hry 1. stupeň S. Bartóková Utorok 14:00
7 Angličtina trochu inak 1. stupeň H. Sandtnerová Štvrtok 14:00
8 Angličtina trochu inak 2. stupeň H. Sandtnerová Streda 14:00
9 Športové hry 1. stupeň M. Kotyra Streda 14:00
10 Športové hry 2. stupeň M. Kotyra Utorok 14:00
11 Poznaj svoje mesto – historický krúžok 2. stupeň V. Stašová Štvrtok 14:00

 

12

 

Basketbalový krúžok

1. stupeň (dievčatá) M. Kotyra
p. Paulovičová

 

Streda 15:00

13 Taliansky jazyk 2. stupeň T. Máťašová Streda 14:00
14 Príprava na olympiádu v ANJ 2. stupeň T. Máťašová Utorok 14:00
15 Príprava žiakov na testovanie T9 a prijímacie pohovory – SJL

 

2. stupeň

 

M. Starovič

 

Utorok 14:00

16 Príprava žiakov na testovanie T9 a prijímacie pohovory – MAT 2. stupeň A. Adamčíková

 

Štvrtok 14:00

Charakteristika Školského klubu detí pri zš borodáčovA v šk. roku 2017 / 2018

Náš školský klub je medzistupeň medzi školou a rodinou. ŠKD je v prevádzke celý rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

 

Ranná činnosť: 6:30 – 7:45

Popoludňajšia činnosť: 11:30 – 16:30

Záverečná činnosť: 16:30 – 17:30

 

Na školský rok 2017/2018 bola zriaďovateľom stanovená úhrada za pobyt v ŠKD suma 15,94 EUR mesačne.  Túto sumu je potrebné uhradiť vždy do 20.dňa predošlého mesiaca.

IBAN SK79 0200 0000 0016 3977 9451

Náš ŠKD poskytuje výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania pre deti 1.- 5. ročníka ZŠ zaradené do ŠKD. Počet oddelení závisí od počtu prihlásených detí na daný školský rok.

Ranná činnosť je realizovaná vo veľkej budove pavilónu A, kde sú vytvorené veľmi dobré podmienky na odpočinok a hry. Popoludňajšia činnosť je realizovaná v malej budove pavilónu B, kde majú deti samostatné triedy upravené na odpočinok, hry a prípravu domácich úloh. Pre potreby ŠKD je vytvorená herňa, v ktorej sa oddelenia striedajú. Herňa je vybavená: počítačom, CD prehrávačom, TV, DVD, spoločenskými a stolovými hrami.

Máme k dispozícii knižnicu a detské ihrisko s trampolínou, preliezačkami, lezeckou stenou a multifunkčným ihriskom. Navštevujeme detské ihriská v okolí školy.

Dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení školy pre rodičov. S deťmi absolvujeme pravidelné návštevy knižnice v projekte “Čítam, čítaš, čítame“. Pripravujeme darčeky na vianočné a veľkonočné trhy, realizujeme karnevaly a iné zábavné aktivity. 

V ŠKD sa snažíme poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu, vytvoriť podmienky, aby sa deti čo najkvalitnejšie pripravili na vyučovanie, podporovať deti v priateľských vzťahoch s rovesníkmi, viesť deti k aktívnej pohybovej činnosti a zdravému životnému štýlu, ku tvorivosti, ku zdravej komunikácii, zdvorilosti, vzájomnej pomoci, empatii a úcte.

Vo výchovnej práci medzi najdôležitejšími a najbežnejšími formami sú: hry a didaktické hry, tematické vychádzky, dramatizácia, besedy, divadelné predstavenia, výtvarné práce, práca s informačno-komunikačnými technológiami, návšteva knižnice a práca s knihou, technické práce s rôznymi druhmi materiálov, riadený rozhovor, tímová a samostatná práca, spolupráca.

Vychovávateľky v Škd v šk. roku 2017/2018

Nováková ——————————– Štvrtok od 7:45 po dohovore s rodičom
Bc. Martina Bondrová bondrova@borodacova.sk Pon, Pia od 7:45 po dohovore s rodičom
Veronika Horváthová horvathova@borodacova.sk Streda od 7:45 po dohovore s rodičom
PaedDr. Iveta Medveďová medvedova@borodacova.sk Utorok  od 7:45 po dohovore s rodičom
Mgr. Ivana Křenková krenkova@borodacova.sk  
Lila Ružičková ruzickova@borodacova.sk