Školský klub a krúžky

Krúžky v školskom roku 2018/2019

krúžky začínajú od 1.10.2018

Názov záujmového útvaru Aktivita pre žiakov Vyučujúci Termín
 Basketbalový krúžok  1. stupeň  p. Paulovičová, p. Kotyra štvrtok, 15:00
 Čítanie s porozumením  3. – 4. ročník  p. Štefániková  štvrtok, 14:00
 Konštrukčné hry – Lego  1.stupeň  p. Stašová štvrtok, 14:00
 Konštrukčné hry – Lego   1.stupeň  p. Pomajbišová  štvrtok, 14:00
 Čitateľský krúžok  1. – 2. ročník  p. Hitková  štvrtok, 14:00
 PC krúžok I   1.stupeň  p. Kaderková  pondelok, 14:00
 PC krúžok II 1. stupeň p.Kaderková utorok, 14:00
PC krúžok III 1. stupeň p.Selecká štvrtok, 14:00
 Turistický krúžok  4. – 9. ročník  p. Ponyová  piatok
 Športové hry  2. stupeň  p. Ponyová  streda, 14:00
 Príprava na T9 – SJL  9.ročník  p. Starovič  utorok, 14:00
 Príprava na T9 – MAT  9. ročník  p. Adamčíková  štvrtok, 14:00
 Kariérne poradenstvo  2. stupeň  p. Gajdošová   utorok, 14:00
Športové hry I 1. stupeň p. Štefániková, p. Krajči utorok, 14:00

Charakteristika Školského klubu detí pri zš borodáčovA v šk. roku 2018 / 2019

Náš školský klub je medzistupeň medzi školou a rodinou. ŠKD je v prevádzke celý rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

 

Ranná činnosť: 6:30 – 7:45

Popoludňajšia činnosť: 11:30 – 16:30

Záverečná činnosť: 16:30 – 17:30

 

Na školský rok 2018/2019 bola zriaďovateľom stanovená úhrada za pobyt v ŠKD suma 16,38 EUR mesačne.  Túto sumu je potrebné uhradiť vždy do 20.dňa predošlého mesiaca.

IBAN SK79 0200 0000 0016 3977 9451

Náš ŠKD poskytuje výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania pre deti 1.- 5. ročníka ZŠ zaradené do ŠKD. Počet oddelení závisí od počtu prihlásených detí na daný školský rok.

Ranná činnosť a záverečná činnosť je realizovaná vo veľkej budove pavilónu A, kde sú vytvorené veľmi dobré podmienky na odpočinok a hry. Popoludňajšia činnosť je realizovaná tiež vo veľkej budove pavilónu A, kde vychovávateľka prevezme deti v kmeňovej triede ktorá slúži na odpočinok, hry a prípravu domácich úloh. Pre potreby ŠKD je vytvorená herňa, v ktorej sa oddelenia striedajú. Herňa je vybavená: CD prehrávačom, TV, DVD, spoločenskými a stolovými hrami.

Máme k dispozícii knižnicu a detské ihrisko s trampolínou, preliezačkami, lezeckou stenou a multifunkčným ihriskom.

Dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení školy pre rodičov. Pripravujeme darčeky na vianočné a veľkonočné trhy, realizujeme karnevaly a iné zábavné aktivity. 

V ŠKD sa snažíme poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu, vytvoriť podmienky, aby sa deti čo najkvalitnejšie pripravili na vyučovanie, podporovať deti v priateľských vzťahoch s rovesníkmi, viesť deti k aktívnej pohybovej činnosti a zdravému životnému štýlu, ku tvorivosti, ku zdravej komunikácii, zdvorilosti, vzájomnej pomoci, empatii a úcte.

Vo výchovnej práci medzi najdôležitejšími a najbežnejšími formami sú: hry a didaktické hry, tematické vychádzky, dramatizácia, besedy, výtvarné práce, práca s informačno-komunikačnými technológiami, návšteva knižnice a práca s knihou, technické práce s rôznymi druhmi materiálov, riadený rozhovor, tímová a samostatná práca, spolupráca.

Vychovávateľky v Škd v šk. roku 2018/2019

 PaedDr. Iveta Medveďová  medvedova@borodacova.sk
 Veronika Horváthová  horvathova@borodacova.sk
 Mgr. Alžbeta Krajči krajci@borodacova.sk
 Mgr. Marija Lomenová  lomenova@borodacova.sk
 Lila Ružičková  ruzickova@borodacova.sk
 Mgr. Anna Lomen  lomen@borodacova.sk