Školský klub a krúžky

Krúžky v školskom roku 2019/20208

Názov záujmového útvaru Aktivita pre žiakov Vyučujúci Termín
Príprava na T9 – SJL 9. ročník Mgr. Darina Oršulová utorok
Príprava na T9 – MAT 9.ročník Mgr. Andrea Adamčíková štvrtok
Športový krúžok 2. stupeň Mgr. Renáta Ponyová streda 14:00 – 15:00
Kariérové poradenstvo 2. stupeň Mgr. Anna Gajdošová utorok 14:00 – 15:00
Výtvarný krúžok 2. ročník Mgr. Viktória Pálasthy pondelok 14:00 – 15:00
Čitateľský krúžok 3. ročník Mgr. Dáša Hitková pondelok 14:00 – 15:00
Počítačový krúžok 3. a 4. ročník Mgr. Denisa Schurgerová pondelok 14:00 – 15:00
Španielčina – Esprit 1. stupeň Mgr. Klára Turzová utorok 15:00 – 16:00
Folkloráčik – Esprit 1. stupeň Mgr. Gabriela Pirošková štvrtok 14:00 – 15:00
Športové hry 2. ročník Mgr. Jana Magulová štvrtok 14:00 – 15:00
Športové hry 1. ročník Mgr. Zuzana Pomajbišová štvrtok 14:00 – 15:00
Počítačový krúžok 1. a 2. ročník Mgr. Janka Kaderková utorok 14:00 – 15:00

Krúžky poskytované v ŠKd bez vzdelávacieho poukazu a bez poplatku (iba pre deti v škd)

Konštrukčné hry – lego 1. a 2. ročník Veronika Horváthová štvrtok 14:00 – 15:00
Konštrukčné hry – lego 3. a 4. ročník Lila Ružičková štvrtok 14:00 – 15:00
Život okolo nás 1. stupeň PaedDr. Iveta Medveďová štvrtok 14:00 – 15:00
Ľudový spev a tanec 1. stupeň Mgr. Alžbeta Krajči štvrtok 14:00 – 15:00
Výtvarný krúžok 1. stupeň Mgr. Zuzana Koščová štvrtok 14:00 – 15:00
Hudobno – dramatický krúžok 1. stupeň Mgr. Miriam Rušinová štvrtok 14:00 – 15:00

Charakteristika Školského klubu detí pri zš borodáčovA v šk. roku 2019 / 2020

Náš školský klub je medzistupeň medzi školou a rodinou. ŠKD je v prevádzke celý rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

 

Ranná činnosť: 6:30 – 7:45

Popoludňajšia činnosť: 11:30 – 16:30

Záverečná činnosť: 16:30 – 17:30

 

Na školský rok 2018/2019 bola zriaďovateľom stanovená úhrada za pobyt v ŠKD suma 16,38 EUR mesačne.  Túto sumu je potrebné uhradiť vždy do 20.dňa predošlého mesiaca.

IBAN SK79 0200 0000 0016 3977 9451

Náš ŠKD poskytuje výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania pre deti 1.- 5. ročníka ZŠ zaradené do ŠKD. Počet oddelení závisí od počtu prihlásených detí na daný školský rok.

Ranná činnosť a záverečná činnosť je realizovaná vo veľkej budove pavilónu A, kde sú vytvorené veľmi dobré podmienky na odpočinok a hry. Popoludňajšia činnosť je realizovaná tiež vo veľkej budove pavilónu A, kde vychovávateľka prevezme deti v kmeňovej triede ktorá slúži na odpočinok, hry a prípravu domácich úloh. Pre potreby ŠKD je vytvorená herňa, v ktorej sa oddelenia striedajú. Herňa je vybavená: CD prehrávačom, TV, DVD, spoločenskými a stolovými hrami.

Máme k dispozícii knižnicu a detské ihrisko s trampolínou, preliezačkami, lezeckou stenou a multifunkčným ihriskom.

Dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení školy pre rodičov. Pripravujeme darčeky na vianočné a veľkonočné trhy, realizujeme karnevaly a iné zábavné aktivity. 

V ŠKD sa snažíme poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu, vytvoriť podmienky, aby sa deti čo najkvalitnejšie pripravili na vyučovanie, podporovať deti v priateľských vzťahoch s rovesníkmi, viesť deti k aktívnej pohybovej činnosti a zdravému životnému štýlu, ku tvorivosti, ku zdravej komunikácii, zdvorilosti, vzájomnej pomoci, empatii a úcte.

Vo výchovnej práci medzi najdôležitejšími a najbežnejšími formami sú: hry a didaktické hry, tematické vychádzky, dramatizácia, besedy, výtvarné práce, práca s informačno-komunikačnými technológiami, návšteva knižnice a práca s knihou, technické práce s rôznymi druhmi materiálov, riadený rozhovor, tímová a samostatná práca, spolupráca.

Vychovávateľky v Škd v šk. roku 2019/2020

 PaedDr. Iveta Medveďová  (konzultácie PIA 7:45 – 9:00)  medvedova@borodacova.sk
 Veronika Horváthová  horvathova@borodacova.sk
 Mgr. Alžbeta Krajči krajci@borodacova.sk
 Mgr. Iveta Koščová koscova@borodacova.sk
 Lila Ružičková  ruzickova@borodacova.sk