Zápis

Hľadáte tú správnu školu pre vaše dieťa?

Vážení rodičia budúcich prvákov!

    Každý rok v septembri zasadnú prvýkrát do školských lavíc tisíce prvákov. Je to pre nich ale aj pre Vás – rodičov – veľká zmena, s ktorou sa musíte vysporiadať. Určite chcete, aby ste tento dôležitý medzník v živote Vášho dieťaťa zvládli čo najlepšie. A preto Vám odporúčame práve našu školu – ZŠ Borodáčová 2, Bratislava –  kde vládne priateľská atmosféra, otvorenosť vo vzťahu k našim žiakom a ich rodičom, veľká trpezlivosť  s našimi prvákmi, ale zároveň kladieme dôraz na zážitkové, kvalitné a moderné vzdelávanie, digitálne učivo a najnovšie technológie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich vyučovacích predmetov. (interaktívna tabuľa, využívanie tabletov a počítačov vo vyučovaní…). Zápis  sa uskutoční 6. a 7. apríla 2018.

   Čo Vám môže naša škola ponúknuť?

V prvom rade kvalitné vyučovanie dvoch svetových jazykov, ktoré otvárajú našim deťom nové možnosti a dvere do celého sveta. Už od prvého ročníka vyučujeme naše deti nielen informatiku ale  aj v bilingválnej forme  anglický a nemecký jazyk veľmi známou a osvedčenou metódou CLIL. Veľkým bonusom pre naše deti je to, že už v druhom ročníku trénujú anglický jazyk priamo s „native“ lektorom.

Ďalšou možnosťou je zvolenie si triedy s posilnenou výučbou matematiky a neskorším pridaním hodín programovania

    Naši žiaci už v prvom ročníku majú kurz  korčuľovania, plávania, v neskorších ročníkoch školu v prírodelyžiarsky kurz. Ďalej majú veľký priestor pre sebarealizáciu v rámci voľnočasových aktivít, či už v Školskom klube detí alebo v rámci mimoškolskej činnosti v záujmových útvaroch rôzneho zamerania.

   Radi Vás privítame na našej škole dňa 22. marca 2018 v čase od 8,00 do 16,00, kedy sa u nás uskutoční Deň otvorených dverí.

Môžete  si pozrieť priestory našej školy, technické a materiálne vybavenie, našu prácu na vyučovaní a popoludňajšiu činnosť v Školskom klube detí.

Takže – u nás sa môžete zapísať do týchto tried:

  • trieda s vyučovaním CLIL anglický jazyk
  • trieda s vyučovaním CLIL nemecký jazyk
  • prírodovedná trieda so zameraním na matematiku a informatiku
  • trieda pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (pre žiakov s ľahkými poruchami pozornosti alebo aktivity a čiastkovými poruchami)

Základná škola Borodáčova 2 Vás pozýva na zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019.

V zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní   zástupcovia   povinní   v tieto   dni prihlásiť na zápis deti, ktoré   do 31. 08. 2018 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245 / 2008 Zb. o jeden rok. V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní  zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2018, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Rodičia iných národností môžu svoje deti prihlásiť do základných škôl s vyučovacím jazykom svojej národnosti na území mesta Bratislavy, ak taká škola existuje.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • rodný list dieťaťa
  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Bližšie informácie k zápisu nájdete po kliknutí sem !

 

Bližšie informácie o zameraní našej školy nájdete tu », prípadne si pozrite niektoré z našich aktuálnych školských aktivít tu »

Všetky dokumenty potrebné k zápisu dieťaťa nájdete tu ».

                                                          

Nestihli ste so svojim prváčikom zápis do našej školy ? Nevadí, ak máte záujem o informácie o štúdiu na ZŠ Borodáčova, napíšte nám na riaditel@borodacova.sk.

 

Vás a vašich budúcich prváčikov radi privítame aj na Dňoch otvorených dverí, ktoré sa na našej škole konajú v marci.

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí 2018 – 22.3.2018
Zápis do 1.ročníka sa uskutoční 6. a 7. apríla 2018