Bezpečne na ceste

Druháci sa opäť na vyučovacích hodinách prvouky dozvedeli nové informácie o bezpečnosti na ceste. Zopakovali si dopravné značky, správne reakcie na svetelnú signalizáciu. Tematický celok bol zameraný na posilňovanie bezpečnosti detí, podporovanie pocitu zodpovednosti za svoje správanie. Bezpečnosť  na cestách je veľmi dôležitá ak naozaj chceme zredukovať riziká nehôd a úrazov detí. Druháci pri vytváraním projektov využili svoje vedomosti.