Čo ponúkame

Sme štátna základná škola zameraná na jazyky a prírodné vedy. Naším zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Ružinov. Kladieme dôraz na kvalitné a moderné vzdelávanie, ktoré pripraví deti na budúce výzvy v rámci ich ďalšieho štúdia, ale aj neskoršieho profesijného života. Aby sme to dosiahli, ponúkame žiakom a ich rodičom:

Priateľskú atmosféru

Kladieme dôraz na otvorenosť vo vzťahu k našim žiakom, ich rodičom, ale aj k celej ružinovskej komunite. Tento prístup prenášame do aktivít školy pre verejnosť a rodičov, do formy a obsahu vzdelávania, ale aj do individuálneho prístupu k žiakom.

Dôraz na správne vedomosti

Znalosť cudzích jazykov otvára našim deťom nové možnosti a dvere do celého sveta. Aj preto vyučujeme už od 1. ročníka anglický jazyk. Rovnako dôležitým základom pre ich budúce štúdium a uplatnenie sú aj prírodné vedy.

Digitálne vzdelávanie

Moderné technológie a digitálne učivo sú na ZŠ Borodáčova neoddeliteľnou súčasťou jednotlivých predmetov. Naším cieľom je žiakom priniesť nielen moderné a zážitkové vzdelávanie, ale najmä naučiť ich využívať moderné technológie nielen na zábavu a hry, ale aj na samovzdelávanie. Na škole máme aj triedy s interaktívnou tabuľou, pri výučbe využívame tablety, iPady a ďalšie moderné technológie.

Aktívne využívanie voľného času

Je pre nás úplne samozrejmé, aby sme ako škola pomáhali rodičom vytvoriť priestor pre sebarealizáciu detí v rámci voľnočasových aktivít. Aj preto na našej škole nájdete v rámci Školského klubu detí bohaté umelecké, poznávacie a športové indoor/outdoor aktivity. Okrem tejto klubovej činnosti ponúkame v rámci mimoškolskej činnosti pestrú paletu záujmových útvarov rôzneho zamerania.

Skĺbenie tradícií s globálnym svetom

Aktívne vyhľadávame projekty prinášajúce globálne trendy. Sme súčasťou projektu Volkswagen pre školy, ako podpora vedy v globalizácii vzdelávania používaním medzinárodných výučbových programov. Našim žiakom sa snažíme priblížiť aj naše slovenské tradície, preto pravidelne organizujeme akcie Stridžie dni, Bosorácka Lucia, Mikuláš, Vianočné dielničky, Veľkonočné dielničky.

Zdravé návyky

Našich žiakov vedieme k pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu a zdravému životnému štýlu. Darí sa nám to aj vďaka zapojeniu našej školy do rôznych environmentálnych projektov, ale aj do projektu Zdravé školy, Ovocie do škôl. Pravidelne organizujeme Dni zdravej výživy či spoločné turisticko-poznávacie zájazdy so žiakmi i rodičmi.

Školská integrácia

Pre rozvoj dieťaťa má veľký význam život v populačne prirodzenej skupine, kde je rôznorodé zastúpenie detí s rôznym nadaním a vlastnosťami. Náš školský vzdelávací systém počíta aj s integráciou (začlenením) žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V tejto kategórii sú zastúpení žiaci s vývinovými poruchami učenia, ale aj nadpriemerne talentovaní žiaci, ktorí sú začlenení v kolektívoch rovesníkov. Na škole máme interných špecialistov – školského psychológa, špeciálneho pedagóga a spolupracujeme aj s externými špecialistami – liečebným pedagógom, logopédom. Ponúkame aj špecializované workshopy pre rodičov.

 

Máte záujem o zápis vášho prváčika na našu školu? Bližšie informácie o zápise, ale aj termíne Dní otvorených dverí, nájdete Tu »