Dištančné vzdelávanie

PRAVIDLÁ DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA PO DOBU TRVANIA PANDÉMIE OCHORENIA COVID -19

I. V PRÍPADE PRERUŠENIA VYUČOVANIA NA NÁVRH RÚVZ SR, RIADITEĽA ŠKOLY, ALEBO Z INÝCH VÁŽNYCH DÔVODOV, V ZÁUJME PLYNULÉHO CHODU VZDELÁVANIA NA NAŠEJ ŠKOLE SA BUDE PODĽA MOŽNOSTÍ REALIZOVAŤ DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE.

Pre učiteľov a žiakov budú platiť nasledujúce pravidlá:

1) Dištančná forma vzdelávania prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie žiakov s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

 • Prioritne prostredníctvom školského portálu Edupage – zadávanie úloh a študijného materiálu, pracovných listov, prezentácii,…
 • Prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams – realizácia online vyučovacích hodín, realizácia online aktivít v ŠKD. Žiak je povinný zúčastňovať sa dištančného vzdelávania podľa platného rozvrhu a časového harmonogramu vyučovacích hodín pre dištančné vzdelávanie. Rozvrh hodín bude v prípade dištančného vzdelávania uverejnený prostredníctvom Edupage pre žiakov, rodičov a vyučujúcich. Rozvrh hodín sa počas dištančného vzdelávania môže líšiť od bežného rozvrhu hodín. Stanovený rozvrh hodín je záväzný ako pre žiaka, tak aj pre učiteľa. Vyučovacia hodina pre dištančné vzdelávanie trvá max. 45 minút.
 • Emailová komunikácia, pričom pedagogickí zamestnanci používajú len služobné emailové schránky.
 • V prípade, že sa žiak nemôže zúčastňovať online vyučovacích hodín z dôvodu nepripojenia domácnosti na internet, budú žiakovi učebné materiály, zadania poslané poštou. Prípade, ak žiak nebude v karanténe, môže si materiály vyzdvihnúť v škole. O tejto skutočnosti informuje zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa, vyučujúcich v triede.

2) Kritériami hodnotenia predmetu počas dištančného vzdelávania.

 • Počas dištančného vzdelávania platia rovnaké výchovné opatrenia, bodové a percentuálne hodnotenia práce ako počas prezenčnej výučbe.
 • Hodnotenie dištančného vzdelávania je totožné s klasifikáciou pri prezenčnom vyučovaní.
 • Pri písaní testov a vypracovávaní úloh sa očakáva od žiakov samostatná práca. Odpisovanie a považuje za porušenie školského poriadku.
 • Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti a neuberá zo štandardov predmetu.
 • V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.
 • Žiak, ktorý bezdôvodne nereaguje na dištančné vzdelávanie ako celok alebo na jednotlivé predmety, automaticky nevyhovie kritériám hodnotenia dištančnej formy vzdelávania a bude mu navrhnutá komisionálna skúška.
 • V prípade zhoršenia zdravotného stavu žiaka alebo choroby, žiak túto skutočnosť bezodkladne oznámi triednemu učiteľovi. Počas choroby sa žiak nezúčastňuje dištančného vyučovania a pridelené úlohy odovzdá v náhradnom termíne podľa dohody s učiteľom.

3) Zadávanie úloh

Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy (podľa rozvrhu) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie odovzdanie:

 • Nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …)
 • Úlohy na precvičenie učiva
 • Zadania na overenie pochopenia učiva (cvičné testy, testy, …)
 • Projekty na samostatnú prácu.
 • Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej až dvoch vyučovacích hodín podľa rozvrhu.
 • Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je potrebný na jeho vypracovanie.
 • Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.
 • Učitelia zadávajú žiakom úlohy v pracovných dňoch.
 • Online hodinu oznamujú 2 dni vopred žiakom.

4) Zákonný zástupca má povinnosť:

 • Ospravedlniť neprítomnosť žiaka triednemu učiteľovi a vyučujúcemu bezodkladne. V prípade že tak neurobí, považuje sa neprítomnosť žiaka na online vyučovaní za neospravedlnenú.

5) Žiaci sú povinní

 • Aktívne komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny
 • Študovať zaslané materiály
 • Vypracovať zadania
 • Posielať učiteľom výsledky riešení a podobne.
 • Dodržiavať určené termíny na vypracovanie úloh, projektov,…
 • Nedodržanie termínu sa považuje za nesplnenie úlohy.

Je zakázané:

 • Robiť si akékoľvek zvukové či obrazové záznamy vyučovacích hodín bez súhlasu dotknutých osôb.
 • Vypínať a zapínať mikrofón počas online vyučovacích hodín môžu len vyučujúci, prípade žiaci len na pokyn vyučujúceho (vypnite si mikrofón).

II. PRECHODNÉ OBDOBIE PO DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ

 1. Škola prechádza na pôvodnú prezenčnú formu vzdelávania operačne na základe rozhodnutia v prípade vyhlásením Ministerstva školstva, vedy, kultúry a športu Slovenskej republiky, riaditeľa školy, RÚVZ.
 2. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej jeden týždne od nástupu žiakov do školy.
 3. Po obnovení prezenčného vyučovania učitelia zistia a vyhodnotia stav vedomostí žiakov nadobudnuté počas dištančného vzdelávania.
 4. Hodnotenie a klasifikácia počas dištančného vzdelávania sa započíta do celkového hodnotenia.