Informácie o platbách za stravu v MŠ

ŠKOLNÉ

Školné na dieťa – 24uhrádzať na číslo účtu: SK2002000000004162875158 do 10.dňa v mesiaci

(Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.)

STRAVNÁ JEDNOTKA

desiata    –   0,38 €

obed       –   0,90 €

olovrant  –   0,26 €

————————

celý deň  1,54 € + 13 € réžia/ paušál na celý mesiac

(Réžiu rodič nehradí len ak je neúčasť dieťaťa počas celého mesiaca.)            

 uhrádzať na číslo účtu:   SK4902000000001645827456 do 25.dňa v mesiaci           

 (Aktuálny jedálny lístok visí pred vstupom do školskej jedálne.)