Informácie o platbách

V súvislosti s platbami za originálne kompetencie sa podľa nariadenia MČ Ružinov bude postupovať nasledovne:

PLATBY ZA MŠ:

* Zákonný zástupca uhradí mesiac marec. Platby ZA MESIACE APRÍL – DO ZAČATIA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA NEUHRÁDZA.
V prípade začatia vzdelávania (napr v júni) bude prepočítaná platba z marca a podľa počtu vzdelávacích dní bude/ nebude zákonný zástupca uhrádzať pomerný doplatok.
* V prípade, že zákonný zástupca uhradil platbu za polrok trvalým
príkazom už v januári, budú sa prepočítavať „vratky“ k 31.8.2020
* Platby za marec riaditeľ školy odvedie mestskej časti do
10.4.2020

PLATBY ZA ŠKD:

* Zákonný zástupca uhradí mesiac marec. Platby za mesiace apríl – do začatia vzdelávania NEUHRÁDZA.
* V prípade, že zákonný zástupca uhradil platbu za polrok trvalým príkazom už v januári, budú sa prepočítavať „vratky“ k 31.8.2020
* Platby za marec riaditeľ školy odvedie mestskej časti do 10.4.2020

PLATBY ZA ŠJ sa do začatia vzdelávania neuhrádzajú.