Náš cieľ

Cieľom našej školy je sprostredkovať žiakom vedomosti a zručnosti potrebné nielen v  škole, ale aj do života. Snažíme sa o to v rámci ďalšieho štúdia aj preto využívaním moderných foriem vzdelávania.  Vzdelávame nie len pre prítomnosť, ale pre budúcnosť.

Čím viac jazykov ovládame, tým viac sme ľuďmi. Preto na ZŠ Borodáčova využívame pri výučbe moderné formy digitálneho vzdelávania – edukačné programy a hry. Škola hrou umožňuje hravým a zaujímavým spôsobom vzbudiť v deťoch záujem aj o náročnejšie predmety – prírodné vedy a matematika.

Naším cieľom je ich úspech. Deti chceme vychovávať žiakov k zodpovednosti za svoje  vzdelávanie, správanie a konanie. Chceme ich vyzbrojiť mravnými postojmi, ideálmi a hodnotovým systémom, schopnosťami, zručnosťami
a vedomosťami potrebnými pre úspešný život.

 

Cieľ školy:

  • poskytnúť starostlivosť talentovaným a na štúdium disponovaným žiakom
  • postarať sa o slabších žiakov, ktorí musia zažiť na škole úspech
  • motivovať žiakov pri štúdiu a pri dosahovaní cieľov
  • pracovať v atmosfére priateľstva, radosti, spolupatričnosti, dôvery a záujmu…