Nástup na prezenčné vyučovanie po prázdninách – 10. 1. 2022

Nástup na prezenčné vyučovanie po prázdninách – 10. 1. 2022

 • Pred nástupom do školy odporúčame dieťa otestovať na COVID – 19, výsledok testu zaslať prostredníctvom Edupage (Žiadosti/vyhlásenia)
 • Zákonný zástupca je povinný odoslať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage (Žiadosti/Vyhlásenia), prípadne odovzdať vyplnené tlačivo triednemu učiteľovi. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového a nebude mu umožnený vstup do budovy školy.
 • Nástup na vyučovanie je 10. 1. 2022 v čase od 7:40 hod do 7:55 hod, žiaci sa zhromaždia pred budovou školy, kde si ich prevezme triedny učiteľ.
 • ŠKD je v prevádzke od skončenia vyučovania do 17:00 hod (ranná a záverečná družina nie je v prevádzke)
 • Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu platného pre prezenčné vyučovanie, telesná výchova v telocvični sa bude vyučovať podľa harmonogramu tak, aby sa triedy v telocvični nemiešali. Riadime sa Školským semaforom.
 • Krúžková činnosť sa nebude vykonávať do odvolania
 • Všetci žiaci stravujúci sa v školskej jedálni, sú na odber stravy automaticky prihlásení. V prípade, že dieťa na obed nepôjde, je nutné ho z neho odhlásiť do 10. 1. 2022 do 7:00 hod. Pripomíname, že je potrebné zaplatiť poplatok za obedy v ŠJ a za pobyt v ŠKD
 • Distribúcia samotestov pre žiakov prihlásených v období od 5. 1. do 7. 1. 2022 bude v dňoch 11.1. – 14.1. 2022. Výsledky samotestov je dôležité vždy po vykonaní hlásiť prostredníctvom Edupage (Žiadosti/Vyhlásenia). V prípade, že zákonný zástupca nebude výsledky nahlasovať, môže sa stať, že ďalšia distribúcia testov pre školu nebude.
 • Vyhlásenie o bezpríznakovosti sa odosiela prostredníctvom edupage alebo v tlačenej forme vždy, keď žiak vymešká z vyučovania 3 a viac po sebe idúcich dní
 • Pomôcky, prezuvky, úbor na telesnú výchovu je potrebné opätovne priniesť do školy
 • Zákonným zástupcom je vstup do budovy zakázaný, s povolením riaditeľa školy vstup umožnený v režime OP