Oznam o obnovení vyučovania od 1.6.2020

Vážení rodičia,
podľa pokynov MŠ SR bude vyučovanie pre žiakov 1. – 5. ročníka od 1. 6. 2020 prebiehať v nasledovnom režime:
1. Deti budú zaradené do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov v skupine.
2. V skupine môžu byť zaradené deti z rôznych tried a ročníkov.
3. Vyučovanie bude v rozsahu 4 – 5 hodín. Metódy a obsah budú prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny.
4. ŠKD bude v prevádzke po skončení vyučovania.
5. Nástup na vyučovanie bude podľa harmonogramu v čase od 7:30 do 8:30 hod.
6. Stravovanie žiakov v ŠJ bude v čase medzi vyučovaním a činnosťou v ŠKD v jednotlivých skupinách.

Žiadame o potvrdenie záujmu/nezáujmu o vyučovanie, pobyt v ŠKD a stravovanie v žiackom konte edupage do 24. 5. 2020 do 14:00 hod.
Ďalšie informácie, prípadné zmeny budeme včas aktualizovať.