Oznam o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2023/2024

OZNAM
o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole na školský rok 2023/2024

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Borodáčova 2, 821 03 Bratislava oznamuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona č. 273/2020 Z.z., vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2023 sa budú prijímať v dňoch od 2.mája do 5.mája 2023

 

Forma a priebeh zápisu:

  • žiadosti o prijatie posielať prostredníctvom elektronickej prihlášky
  • zverejnenie žiadosti, resp. sprístupnenie aktívnej elektronickej prihlášky bude na našej web stránke v termíne od 2.mája 8:00 hod do 5. mája 2023 17:00 hod.
  • zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie si môžu prihlášku vyzdvihnúť v materskej škole v termíne od 2.mája do 5. mája  2023

Žiadosť musí obsahovať:

– meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť,

– meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2023.

Zákonný zástupca kvôli overeniu pravdivosti údajov predkladá po vyzvaní riaditeľovi, zástupkyni riaditeľa k nahliadnutiu: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu, za účelom overenia údajov. Potvrdenie od pediatra prinesie zákonný zástupca na vyzvanie riaditeľa školy.

Do materskej školy sa prijímajú:

  • prednostne deti na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré k 31. augustu 2023 dovŕšili 5 rokov a majú trvalý pobyt v MČ Bratislava-Ružinov – spádová oblasť ( A. Mráza párne, Bachova 4,  Borodáčova 2, Jašíkova 17, 19, Seberíniho, Petzvalova, Sv. Vincenta, Šándorova párne, Tomášikova 2 – 10H párne)
  • spravidla deti, ktoré k 31.augustu 2023 dovŕšili 3 roky a spĺňajú stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti.
  • V prípade, ak záujem o prijatie detí prekročí kapacitu materskej školy budú žiadosti bodované podľa nasledujúcich kritérií:
  • vek, ktorý dieťa dovŕši k 31.8.2023: 4 roky (2 body), 3 roky (1 body), 2 roky (0 bodov)
  • trvalý pobyt dieťaťa v pešej dostupnosti materskej školy podľa spádovej oblasti (2 body)
  • trvalý pobyt otca v mestskej časti Bratislava-Ružinov a trvalý pobyt matky v mestskej časti Bratislava-Ružinov (8 bodov)
  • súrodenec dieťaťa, ktoré v šk. roku 2023/2024 bude navštevovať materskú školu (2 body)