Platby za ŠKD a jedáleň

Poplatok za ŠKD na školský rok 2021/2022 je stanovený na sumu 17,50€, ktorý treba uhrádzať vždy mesiac vopred na číslo účtu:

SK34 0200 0000 0042 3916 3854

Doklad o úhrade je potrebné pravidelne predkladať vychovávateľke oddelenia.

Školská jedáleň – Prihlasovať dieťa na obed v mesiaci september ( s dátumom, od kedy sa dieťa bude stravovať) môžete na mail: jedalen@borodacova.sk do 30. 8. 2021 do 10:00 hod. Platbu za mesiac september treba zrealizovať do 31. 8. 2021. Platí aj stravníkov žiakov z Tomášikovej ( vzniknutý preplatok bude vrátený).

Rozpis obedov platných od 2.9.2021
11:00 -12:00 MŠ
12:00-12:35 celá Tomášikova
12:35-13:10 1. stupeň Borodáčova
13:10-13:35 Esprit
13:35 – 14:15 2. stupeň Borodáčova

Zápisný lístok do jedálne 2021/2022

Zápisný lístok pre škd