Predchádzajme šikanovaniu žiakov

V triedach prebiehali hodiny zamerané na prevenciu šikany pod vedením našich školských psychologičiek. Jednotlivé hodiny boli realizované prostredníctvom prednášok, diskusií, hier a ďalších skupinových aktivít. Žiakom sa tieto hodiny páčili, aktívne sa zapájali do všetkých činností a zhodnotili ich ako veľmi užitočné.