Projekt žiakov 1.A triedy z predmetu PRVOUKA – ZMYSLY

Prváci po ukončení tematického celku ZMYSLY vytvárali na vyučovacích hodinách z prvouky s pani učiteľkou Jurányiovou projekty. Využili pritom svoje vedomosti, ktoré získali počas predchádzajúcich vyučovacích hodín. Žiaci vedia zmysly nielen vymenovať, ale poznajú ich význam. Naučili sa, že o svoje telo a teda aj zmysly sa musia starať, snažiť sa predchádzať úrazom. Počas vytvárania projektov sa naučili aj spolupracovať vo dvojiciach či v skupinách.