Recitácia poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. 

V mesiaci február 2022 sa žiaci 2.-4. ročníka na elokovanom pracovisku na Tomášikovej ulici zapojili do recitačnej súťaže. V triedach druhého až štvrtého ročníka prebehli triedne kolá. Najlepší recitátori postúpili do školského kola. 

z 2.A Mia Marianyi a Michal Klasovitý 

z 2.B Juraj Alexander Okoličany 

Z 3.A  Simonka Flikingerova,Dominika Šulekova, Lianka Rutzka

Do okresného kola postupuje Michal Klasovitý – držíme mu palce.