Tréneri na škole

Tréneri na škole – pilotný projekt zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovanie pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl. Cieľom je, aby sa žiaci zoznámili s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním jednotlivých športov, pôsobením rôznych trénerov z rôznych druhov športu v školách. Žiakom sa hodiny s trénermi veľmi páčia a aktívne sa zapájajú do činností.