Vianočný príspevok pre ružinovské rodiny v núdzi

Aj tento rok mestská časť Ružinov podporí ružinovské rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi vianočným príspevkom, a to na základe ich písomnej žiadosti.

V zmysle platného VZN č. 13/2016 osobou oprávnenou na poskytnutie vianočného príspevku sú rodiny s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom na území mestskej časti Ružinov posudzované ako rodiny v hmotnej núdzi podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia alebo v náhlej núdzi podľa § 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Výška príspevku:

Rodina s 1 dieťaťom – 150 EUR

Rodina s 2 deťmi – 170 EUR

Rodina s viac ako 2 deťmi – 200 EUR

Rodiny v hmotnej núdzi alebo rodiny v náhlej núdzi, ktorým v roku 2019 už bola poskytnutá niektorá z finančných výpomocí, majú nárok vianočný finančný príspevok bude vo výške Vianočný príspevok pre ružinovské rodiny v núdzi.

Spolu so žiadosťou o priznanie vianočného príspevku je oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia vianočného príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je rodinou v hmotnej núdzi.

Záujemcovia si môžu podať žiadosť najneskôr do 15. 11. 2021 priamo na Miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21. Žiadosť na tento príspevok je zverejnená na webovej stránke mestskej časti Ružinov www.ruzinov.sk alebo si ju môžu rodičia vyzdvihnúť priamo na prvom kontakte miestneho úradu.

Bližšie informácie:

t. č. 02/48 28 44 51 alebo 02/48 28 44 04 alebo osobne na referáte sociálnych služieb