Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

         Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – prenesene mestskej časti, prispieva zákonný zástupca žiaka vo výške stanovenej VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 21/2012 v znení VZN č. 24/2012, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách, materských školách a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka (ďalej len nariadenie).

         Opatrenie MPSVaR SR č. 183/2019 stanovilo výšku životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa s účinnosťou od 1. júla 2019. V nadväznosti na uvedené je potrebné pristúpiť  ku zmene stanovenia výšky príspevkov pre školský rok 2019/2020  nasledovne:

         Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 25 % životného minima na jedno nezaopatrené dieťa predstavuje po zaokrúhlení čiastku 24 € na kalendárny mesiac.