Zápis

Hľadáte tú správnu školu pre vaše dieťa?

Vážení rodičia budúcich prvákov!

     Každý rok v septembri zasadnú prvýkrát do školských lavíc tisíce prvákov. Je to pre nich ale aj pre Vás – rodičov – veľká zmena, s ktorou sa musíte vysporiadať. Určite chcete, aby ste tento dôležitý medzník v živote Vášho dieťaťa zvládli čo najlepšie. A preto Vám odporúčame práve našu školu  ZŠ s MŠ, Borodáčova č. 2, Bratislava – kde vládne priateľská atmosféra, otvorenosť vo vzťahu k našim žiakom a ich rodičom, veľká trpezlivosť s našimi prvákmi, ale zároveň kladieme dôraz na zážitkové, kvalitné a moderné vzdelávanie, digitálne učivo a najnovšie technológie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich vyučovacích predmetov ( interaktívna tabuľa, využívanie tabletov a počítačov vo vyučovaní…).

Na zápis sa musia dostaviť deti, ktoré  do 31. 08. 2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky. Rodičia môžu požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa, ak uvažujú o odklade školskej dochádzky, musia požiadať MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

 

V školskom roku 2021/2022 otvárame:

 • 2 triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a informatiky. Bližšie info nájdete v dokumente Profilácia našej školy.

zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 SA uskutoční ELEKTRONICKY v dňoch
9. 4. 2021 od 8:00
10. 4. 2021 do 12:00

Potrebujete pomoc pri vypĺňaní tlačív alebo chcete získať informácie o nás?

Tel: 02/43 63 09 04

Ak nemá zákonný zástupca možnosť komunikovať so školou elektronicky, môže si vyzdvihnúť formulár a ďalšie potrebné dokumenty k zápisu dieťaťa do 1. ročníka osobne s potvrdením o negatívnom výsledku testovania na COVID-19 nie starším ako 7 dní dňa 9. 4. 2021 (piatok) od 14:00 do 17:30 alebo 10. 4. 2021 ( sobota ) od 9:00 hod do 11:00 hod. na sekretariáte riaditeľa školy. Následne ho vyplní a odovzdá.

Vyplnené tlačivá zašlite do 14.4.2021 na email zapis.zs@borodacova.sk

dokumenty k zápisu

Dotazník k zápisu do 1. ročníka 2021

Splnomocnenie zákonného zástupcu

Žiadosť o prijatie do 1. ročníka 2021

Žiadosť o prijatie do ŠKD

Žiadosť o prijatie mimo rajón

Žiadosť o predčasné zaškolenie

Žiadosť o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo SR

Zdravotný dotazník

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zápisný lístok do školskej jedálne

Do vyučovania v 1. ročníku zaraďujeme:

 • vyučovanie anglického jazyka
 • informatiku.

Organizujeme:

 • kurz  korčuľovania
 • kurz plávania
 • školu v prírode
 • lyžiarsky kurz
 • besedy
 • exkurzie a množstvo ďalších.

 

Do pôsobnosti našej  školy patria ulice:

ZŠ Borodáčova 2 – Zóny

 • Hlavná zóna:
Ulica Obvod Poznámka / Orientačné čísla
Albrechtova Pošeň  
Andreja Mráza Pošeň  
Babuškova Pošeň  
Bachova Pošeň  
Bancíkovej Pošeň  
Borodáčova Pošeň  
Bystrého Pošeň  
Čmelíkova Pošeň  
Exnárova Pošeň  
Gagarinova Pošeň 5A+ Nepárne
Goláňova Pošeň  
Gregorovej Pošeň  
Chlumeckého Pošeň  
Ivana Horvátha Pošeň  
Jašíkova Pošeň  
Kostlivého Pošeň  
Martákovej Pošeň  
Mlynské luhy Pošeň 6+ Párne, Nepárne
Na piesku Pošeň  
Ondrejovova Pošeň  
Peterská Pošeň  
Pod Gaštanmi Pošeň  
Podlučinského Pošeň  
Prúdová Pošeň  
Ružinovská Pošeň 28+ Párne
Seberíniho Pošeň  
Strojnícka Pošeň 31+ Nepárne, 16+ Párne
Sv. Vincenta Pošeň  
Šándorova Pošeň  
Štedrá Pošeň  
Štefunkova Pošeň  
Tomášikova Pošeň 2-10H Párne
Vavrínová Pošeň  
 • Vedľajšia zóna ZŠ Borodáčova 2, ZŠ Mierová 46:
Ulica Obvod Poznámka / Orientačné čísla
Domkárska Prievoz  
Domové role Prievoz Domové role
Gagarinova Prievoz Párne
Hrachová Prievoz  
Mierová Prievoz 162+ Párne, 83+ Nepárne
Mlynské luhy Prievoz 2,4
Nové záhrady I Prievoz  
Nové záhrady II Prievoz  
Nové záhrady III Prievoz  
Nové záhrady IV Prievoz  
Nové záhrady V Prievoz  
Nové záhrady VI Prievoz  
Nové záhrady VII Prievoz  
Osvetová Prievoz  
Strojnícka Prievoz 1-23 Nepárne, 2-14 Párne
Štyndlova Prievoz  
Telocvičná Prievoz Nepárne

Všeobecne záväzné nariadenie MČ Ružinov o školského obvodu ZŠ v zriadovateľskej pôsobnosti MČ Ružinov

    Čo treba priniesť na zápis ?

Pri kontrole údajov po zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • rodný list dieťaťa
 • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
 • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2021.
 • Zákonný zástupca dieťaťa v prípade záujmu odovzdá záväznú prihlášku na stravovanie v školskej jedálni.

Bližšie informácie o zameraní našej školy nájdete tu », prípadne si pozrite niektoré z našich aktuálnych školských aktivít tu »

Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku práce našej školy a žiakov v uplynulých školských rokoch.