ŠDK

Školský digitálny koordinátor

Vitajte na stránke školského digitálneho koordinátora našej školy

 

Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

 

Školský digitálny koordinátor vykonáva nasledujúce činnosti:

a) poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,

b) spätná väzba pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,

c) vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,

d) zabezpečenie aktuálneho digitálneho materiálu ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,

e) pravidelná informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,

f) poradenstvo v rámci digitálnych technológií,

g) administrácia online testovaní,

h) dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“