Oznamy

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci a kolegovia! 

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa bude konať 4. 9. 2023. 

Všetky potrebné informácie pre jednotlivé pracoviská nájdete v prílohách: 

Zápisné lístky do školskej jedálne si môžete vyzdvihnúť aj na vrátnici jednotlivých pracovísk v tlačenej podobe od 30. 8. 2023.
 

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Vážení rodičia prvákov,

V školskom roku 2023/2024 otvárame tri triedy prvého ročníka.

Triedy 1. A a 1. B sú zaradené na elokované pracovisko Tomášikova 4, trieda 1. C bude na pracovisku ZŠ Borodáčova.

Zaradenie žiakov do tried si môžete pozrieť na hlavnom vstupe do budovy školy na oboch pracoviskách od 24. 8. 2023.

Zoznam školských pomôcok potrebných do 1. ročníka nájdete v prílohe.

Na mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri zápise, Vám boli zaslané prihlasovacie údaje do aplikácie Edupage, ktorá je komunikačným systémom školy so zákonnými zástupcami. Prosíme, aby ste si aktivovali prístup pre získavanie informácií a komunikáciu s učiteľmi a vychovávateľkami ŠKD. Ak ste tieto údaje neobdržali z dôvodu nezadanej alebo chybnej emailovej adresy, kontaktujte školu.

Organizácia slávnostného otvorenia školského roka 2023/2024 bude zverejnená na stránke školy a prostredníctvom Edupage v týždni od 28. 8. 2023 do 31. 8. 2023.

Zoznam školských pomôcok pre nových prváčikov

 

Informácia o zadelení žiakov do tried

Vážení rodičia, informácia o zadelení žiakov do tried a konkrétneho pracoviska školy (Borodáčova alebo Tomášikova) bude zverejnená na tomto mieste a na vstupe do hlavnej budovy ZŠ v termíne od 23.8 do 25.8.2023.

Ďakujeme za pochopenie

Odhlasovanie obedov na posledný školský týždeň

Odhlasovanie zo stravy na posledný školský týždeň – od 26.6.2023 – 30.6.2023  je možné len do 23.6.2023 do 8:00(súvisí to s objednávkami tovaru).

O vrátenie preplatku požiadajte mailom na jedalen @borodacova.sk

(prosím uviesť č. účtu v tvare IBAN, meno dieťaťa a triedu, inak Vám nebudú preplatky vrátené ).

Ďakujeme.

Angličtina na ZŠ s MŠ Borodáčova – Start Right zápis na školský rok 2023/2024

Základná škola v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka budúcim prvákom poobedné vyučovanie angličtiny v rámci krúžkovej činnosti. Výučba bude prebiehať v priestoroch ZŠ v rámci školského klubu. Program START RIGHT je inovatívna výučba anglického jazyka určená deťom základných škôl vo veku od 6 do 14 rokov. International House Bratislava je medzinárodná jazyková škola, ktorá vyučuje deti na ZŠ od roku 2005. Je v sieti škôl MŠ SR a je partnerom školy.
Rodičia môžu zapísať svoje deti už teraz vyplnením a odoslaním ONLINE PRIHLÁŠKY.
Výhody angličtiny START RIGHT:
 – výučba v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe v rámci školského klubu, 2x 45 min týždenne
 – kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori
– učebný plán je na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press, učebnica a cvičebnica je v cene
– cena za 1 semester je 225 EUR, (vyučujeme v dvoch semestroch od 25.9.2023– 4.2.2024 a 5.2.2024– 14.6.2024)
– príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku

International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14
tel.: +421 2 5296 2674
+421 2 5296 2675
email: info@ihbratislava.sk
www.ihbratislava.sk

Objednávanie voľnočasovej kolekcie oblečenia našej školy

Dobrý deň všetkým!

Aj tento rok máme pre Vás skvelú správu!

Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope: https://www.kraloveskoly.cz/zsborodacova/
 
Objednávanie je už spustené a bude možné až do 19.4. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!  
Dúfame, že z kolekcie budete mať rovnakú radosť ako máme my!
(Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)
  S pozdravom a prianím krásneho dňa 
vedenie školy

Darujte našej škole 2% z dane

Vážení rodičia!Aj vaše 2 % z dane nám pomôžu pri modernizácii školy, či pri organizácii podujatí pre našich žiakov, rodičov, ale aj komunitu okolo ZŠ s MŠ Borodáčova.
Vopred ďakujeme, ak sa rozhodnete tento rok venovať 2 % zo svojich daní práve našej škole.

Vyhlásenie o poukázaní 2% s potrebnými údajmi sú v prílohe. V papierovej podobe sú sprístupnené na vrátnici školy alebo u triedneho učiteľa.

2 _ daň 2023 OZ
Vyplnené tlačivo môžete odovzdať triednemu učiteľovi do 25. 4. 2023 alebo osobe odovzdať na daňovom úrade do 30. 4. 2023

OZ Borodáčova

Oznam o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2023/2024

OZNAM
o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole na školský rok 2023/2024

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Borodáčova 2, 821 03 Bratislava oznamuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona č. 273/2020 Z.z., vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2023 sa budú prijímať v dňoch od 2.mája do 5.mája 2023

 

Forma a priebeh zápisu:

 • žiadosti o prijatie posielať prostredníctvom elektronickej prihlášky
 • zverejnenie žiadosti, resp. sprístupnenie aktívnej elektronickej prihlášky bude na našej web stránke v termíne od 2.mája 8:00 hod do 5. mája 2023 17:00 hod.
 • zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie si môžu prihlášku vyzdvihnúť v materskej škole v termíne od 2.mája do 5. mája  2023

Žiadosť musí obsahovať:

– meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť,

– meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2023.

Zákonný zástupca kvôli overeniu pravdivosti údajov predkladá po vyzvaní riaditeľovi, zástupkyni riaditeľa k nahliadnutiu: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu, za účelom overenia údajov. Potvrdenie od pediatra prinesie zákonný zástupca na vyzvanie riaditeľa školy.

Do materskej školy sa prijímajú:

 • prednostne deti na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré k 31. augustu 2023 dovŕšili 5 rokov a majú trvalý pobyt v MČ Bratislava-Ružinov – spádová oblasť ( A. Mráza párne, Bachova 4,  Borodáčova 2, Jašíkova 17, 19, Seberíniho, Petzvalova, Sv. Vincenta, Šándorova párne, Tomášikova 2 – 10H párne)
 • spravidla deti, ktoré k 31.augustu 2023 dovŕšili 3 roky a spĺňajú stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti.
 • V prípade, ak záujem o prijatie detí prekročí kapacitu materskej školy budú žiadosti bodované podľa nasledujúcich kritérií:
 • vek, ktorý dieťa dovŕši k 31.8.2023: 4 roky (2 body), 3 roky (1 body), 2 roky (0 bodov)
 • trvalý pobyt dieťaťa v pešej dostupnosti materskej školy podľa spádovej oblasti (2 body)
 • trvalý pobyt otca v mestskej časti Bratislava-Ružinov a trvalý pobyt matky v mestskej časti Bratislava-Ružinov (8 bodov)
 • súrodenec dieťaťa, ktoré v šk. roku 2023/2024 bude navštevovať materskú školu (2 body)

Angličtina na ZŠ s MŠ Borodáčova  – Start Right

ZŠ Borodáčova v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka žiakom prvého stupňa vyučovanie angličtiny v rámci krúžkovej činnosti.

Program START RIGHT je inovatívna výučba anglického jazyka určená deťom základných škôl vo veku od 6 do 14 rokov. International House Bratislava je medzinárodná jazyková škola, ktorá vyučuje deti na ZŠ od roku 2005. Je v sieti škôl MŠ SR a je partnerom našej školy .

Rodičia môžu zapísať svoje deti  už teraz vyplnením a odoslaním ONLINE PRIHLÁŠKY.  

Výhody angličtiny START RIGHT:

 • výučba v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe ( rozvrh bude upresnený po dohode s vedením školy)
 • kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori
 • učebný plán je na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press,
 • cena za 1 semester je 220 EUR, ( vyučujeme v dvoch semestroch od 26.9.2022 – 5.2.2023 a 6.2.2023– 18.6.2023)
 • príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku v 3.alebo 4. ročníku