Oznamy

Prerušenie prevádzky jedálne a MŠ

Vážení rodičia,

na základe dôvodného podozrenia na výskyt nákazy COVID – 19 prerušujem prevádzku v školskej jedálni a v materskej škole od 19. 4. 2021. Po výsledkoch epidemiologického vyšetrenia RÚVZ Vás budeme informovať o dátume obnovenia prevádzky v ŠJ a MŠ.

Od 19. 4. 2021 vyučovanie prezenčnou formou pre žiakov 1. – 4. ročníka a 8. – 9. ročníka prebieha v maximálnom rozsahu 5 vyučovacích hodín. ŠKD bude v prevádzke od skončenia vyučovania do 17:00 hod. Nakoľko školská jedáleň nebude v prevádzke, prosíme Vás, aby ste Vašim deťom zabezpečili suchú stravu a pitný režim na celý čas strávený v škole. Ak je vo Vašich možnostiach, môžete deťom pobyt v ŠKD skrátiť.

Rozhodnutie

Uvedené postupy som konzultoval so zriaďovateľom školy.
O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.
riaditeľ školy

Kontrola správnosti údajov po zápise

Vážení rodičia!

Ďakujeme za prejavený záujem o vzdelávanie Vašich detí v našej škole.
V dňoch 15.4., 16.4.,19.4., a 21.4. 2021 v čase od 13:30 do 17:00 hod. bude prebiehať osobná kontrola správnosti údajov uvedených na prihláške do 1. ročníka a odovzdaných tlačív. 
Prosíme Vás, aby ste sa v jednom z uvedených termínov dostavili na sekretariát školy a priniesli so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, prípadne iné dokumenty ( rozhodnutie súdu, psychologické vyšetrenie …… ). 
Ak sa v niektorom z daných termínov nemôžete dostaviť, kontaktujte školu. 

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022
9. 4. – 10. 4.2021

 Link na zápisný formulár a iné dokumenty nájdete po kliknutí sem !

1. Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tomto termíne zapísať na plnenie povinnej školskej dochádzky deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona 245/2008 Zb. o jeden školský rok. Zákonní zástupcovia môžu na plnenie povinnej školskej dochádzky prihlásiť i deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku od 1.septembra do konca kalendárneho roku 2021, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie.

2. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis do 1. ročníka bude realizovať elektronickou formou, bez osobnej účasti detí a ich zákonných zástupcov. Zákonný zástupca vyplní elektronickú prihlášku, ktorá bude zverejnená na webovom sídle školy v termíne zápisu – 9. 4. – 10. 4. 2021.

Ďalšie dokumenty k zápisu ( dotazník žiaka, splnomocnenie, zdravotný dotazník, žiadosť o prijatie do 1. ročníka, žiadosť o prijatie do Školského klubu detí, zápisný lístok stravníka, súhlas so spracovaním údajov ) a sken rodného listu dieťaťa pošle zákonný zástupca na mail: zapis.zs@borodacova.sk do 14. 4. 2021.

Ak nemá zákonný zástupca možnosť komunikovať so školou elektronicky, môže si vyzdvihnúť formulár a ďalšie potrebné dokumenty k zápisu dieťaťa do 1. ročníka osobne s potvrdením o negatívnom výsledku testovania na COVID-19 nie starším ako 7 dní dňa 9. 4. 2021 (piatok) od 14:00 do 17:30 alebo 10. 4. 2021 ( sobota ) od 9:00 hod do 11:00 hod. na sekretariáte riaditeľa školy. Následne ho vyplní a odovzdá.

3. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami v elektronickej prihláške sa uskutoční do dvoch týždňov po zápise. O presnom termíne budú zákonní zástupcovia informovaní mailom.

4. Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky je od 1.1.2021 v kompetencii materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Dieťa je však nutné do školy zapísať ( s poznámkou o možnosti predĺženia predškolského vzdelávania ).

5. Predčasné zaškolenie sa vzťahuje na dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok života po 31. auguste. V prípade záujmu o predčasné zaškolenie musí zákonný zástupca predložiť žiadosť, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a súhlasné vyjadrenie CPPaP. Tieto doklady doručí zákonný zástupca do štyroch týždňov od konania zápisu.

6. Riaditeľ rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa na základné vzdelávanie po doručení a overení všetkých potrebných dokumentov do 15.júna 2021.

Oznámenie o zápise ZŠ 2021

VZN_27_2021

ZŠ Borodáčova 2_ulice

Usmernenie -odklad

Usmernenie k PPV

Darujte 2% z dane pre našu školu !

Vážení rodiči, aj tento rok môžete darovať 2% z dane pre OZ Borodáčova. Aj vaše 2 % z dane nám pomôžu pri modernizácii školy, či pri organizácii podujatí pre našich žiakov, rodičov, ale aj komunitu okolo ZŠ Borodáčova. Vopred ďakujeme, ak sa rozhodnete tento rok venovať 2 %  zo svojich daní práve našej škole.  

Údaje, ktoré potrebujete: 

Názov účtu: OZ ZŠ Borodáčova,
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2485 2091
BIC: TATRSKBX (1100) Tatrabanka

Obchodné meno (názov): OZ ZŠ Borodáčova
Sídlo: Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
Identifikačné číslo org. (IČO): 36065501
Právna forma: Občianske združenie

Formulár pre darovanie 2% z daní za rok 2020

Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí kolegovia.

V týždni od 1. 2. do 5. 2. 2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní vo všetkých ročníkoch.

Pre žiakov 1. – 4. ročníka, ktorých rodičia spadajú do kritickej infraštruktúry alebo povaha ich práce im neumožňuje pracovať z domu, je možnosť navštevovať Školský klub detí od v čase od 7: 30hod do 16:30 hod.

Záujem je nutné zahlásiť do 29.1.2021 do 10:00 hod. na mail: zuzana.selecka@borodacova.sk.

 

Vianočné prianie

Šťastné a pokojné

prežitie vianočných sviatkov.

Nech je pre Vás

nasledujúci rok

rokom radosti,

šťastia a úspechov!

praje kolektív

ZŠ s MŠ Borodáčova 2

Bratislava 821 03