Oznamy

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľ ZŠ s MŠ Borodáčova oznamuje rodičom, že v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 6. — 9. ročníka Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava dňa 18. mája 2022 riaditeľské voľno.

Odôvodnenie: Riaditeľské voľno je udelené žiakom z organizačných dôvodov— Testovanie 5.

Informácia k podávaniu prihlášok na SŠ

 

Prihlášky sa budú podávať v listinnej forme a nie v elektronickej forme (prosím nepodávať elektronicky cez EDUPAGE ani keby EDUPAGE túto možnosť poskytoval)

Uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca si môže podať prihlášku, v ktorej uvedie v poradí podľa záujmu:

najviac 2 odbory vyžadujúce overenie schopností, zručností alebo nadania (talentové)

najviac 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie schopností, zručností alebo nadania (netalentové).

 

Postup a dôležité termíny:

Zákonný zástupca vyplní podklady k Žiadosti o prihlášku na SŠ a odovzdá prostredníctvom žiaka alebo osobne triednemu učiteľovi (ak bude triedny učiteľ chýbať, tak pani výchovnej poradkyni Ponyovej, prípadne pani zástupkyni Seleckej, podklady je možné v prípade karantény, PN poslať na školský mail výchovnej poradkyne renata.ponyova@borodacova.sk)   Termín odovzdania:  do 18.2.2022

Škola vyplní prihlášku na SŠ a prostredníctvom žiaka odovzdá na kontrolu zákonnému zástupcovi. Termín odovzdania:  do 25.2.2022

Zákonný zástupca skontroluje vytlačenú prihláškuchyby viditeľne označí priamo do prihláškyvráti ju prostredníctvom žiaka výchovnej poradkyni. Termín odovzdania: 8.3.2022

Škola vytlačí prihlášky a potvrdí ich, prostredníctvom žiakov odovzdá zákonnému zástupcovi. Termín odovzdania: 14.3.2022

Zákonný zástupca k prihláškam pripojí povinné prílohy (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára pre vybrané odbory, kópie chýbajúcich vysvedčení, potvrdenie CPPPaP, potvrdenia športového zväzu) a nepovinné prílohy (diplomy zo súťaží).

Každá prihláška musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami žiaka a aj žiakom. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku bude podpisovať iba jeden z nich. O tejto skutočnosti treba doručiť písomné vyhlásenie riaditeľovi strednej školy.

Zákonný zástupca prihlášku na SŠ spolu s prílohami doručí POŠTOU alebo OSOBNE príslušnej strednej škole. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

Termín doručenia prihlášok: 20.3.2022 Termín doručenia prihlášok je jednotný pre všetky odbory vzdelávania.

Prihlášku, na ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia za 1.polrok z dôvodu overovania športového  výkonu v čase od  21.marca 2022 po 14 apríla 2022

Viac info na: https://www.minedu.sk/data/att/21956.pdf

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

  NETALENTOVÉ ODBORY TALENTOVÉ ODBORY
1.      termín 2. alebo 3. mája 2022 4., 5. alebo 6. mája 2022
2.      termín          9. alebo 10. mája 2022 11., 12. alebo 13. mája 2022

TESTOVANIA:

Testovanie 9:     6.4.2022

Testovanie 5:    18.5.2022

TERMÍNY – prijímacky 2022
zoznam odborov, ktoré vyžadujú zdravotnú spôsobilosť
príloha o zdravotnej spôsobilosti

Nástup na prezenčné vyučovanie po prázdninách – 10. 1. 2022

Nástup na prezenčné vyučovanie po prázdninách – 10. 1. 2022

 • Pred nástupom do školy odporúčame dieťa otestovať na COVID – 19, výsledok testu zaslať prostredníctvom Edupage (Žiadosti/vyhlásenia)
 • Zákonný zástupca je povinný odoslať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage (Žiadosti/Vyhlásenia), prípadne odovzdať vyplnené tlačivo triednemu učiteľovi. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového a nebude mu umožnený vstup do budovy školy.
 • Nástup na vyučovanie je 10. 1. 2022 v čase od 7:40 hod do 7:55 hod, žiaci sa zhromaždia pred budovou školy, kde si ich prevezme triedny učiteľ.
 • ŠKD je v prevádzke od skončenia vyučovania do 17:00 hod (ranná a záverečná družina nie je v prevádzke)
 • Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu platného pre prezenčné vyučovanie, telesná výchova v telocvični sa bude vyučovať podľa harmonogramu tak, aby sa triedy v telocvični nemiešali. Riadime sa Školským semaforom.
 • Krúžková činnosť sa nebude vykonávať do odvolania
 • Všetci žiaci stravujúci sa v školskej jedálni, sú na odber stravy automaticky prihlásení. V prípade, že dieťa na obed nepôjde, je nutné ho z neho odhlásiť do 10. 1. 2022 do 7:00 hod. Pripomíname, že je potrebné zaplatiť poplatok za obedy v ŠJ a za pobyt v ŠKD
 • Distribúcia samotestov pre žiakov prihlásených v období od 5. 1. do 7. 1. 2022 bude v dňoch 11.1. – 14.1. 2022. Výsledky samotestov je dôležité vždy po vykonaní hlásiť prostredníctvom Edupage (Žiadosti/Vyhlásenia). V prípade, že zákonný zástupca nebude výsledky nahlasovať, môže sa stať, že ďalšia distribúcia testov pre školu nebude.
 • Vyhlásenie o bezpríznakovosti sa odosiela prostredníctvom edupage alebo v tlačenej forme vždy, keď žiak vymešká z vyučovania 3 a viac po sebe idúcich dní
 • Pomôcky, prezuvky, úbor na telesnú výchovu je potrebné opätovne priniesť do školy
 • Zákonným zástupcom je vstup do budovy zakázaný, s povolením riaditeľa školy vstup umožnený v režime OP

 

Vianočný príspevok pre ružinovské rodiny v núdzi

Aj tento rok mestská časť Ružinov podporí ružinovské rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi vianočným príspevkom, a to na základe ich písomnej žiadosti.

V zmysle platného VZN č. 13/2016 osobou oprávnenou na poskytnutie vianočného príspevku sú rodiny s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom na území mestskej časti Ružinov posudzované ako rodiny v hmotnej núdzi podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia alebo v náhlej núdzi podľa § 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Výška príspevku:

Rodina s 1 dieťaťom – 150 EUR

Rodina s 2 deťmi – 170 EUR

Rodina s viac ako 2 deťmi – 200 EUR

Rodiny v hmotnej núdzi alebo rodiny v náhlej núdzi, ktorým v roku 2019 už bola poskytnutá niektorá z finančných výpomocí, majú nárok vianočný finančný príspevok bude vo výške Vianočný príspevok pre ružinovské rodiny v núdzi.

Spolu so žiadosťou o priznanie vianočného príspevku je oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia vianočného príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je rodinou v hmotnej núdzi.

Záujemcovia si môžu podať žiadosť najneskôr do 15. 11. 2021 priamo na Miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21. Žiadosť na tento príspevok je zverejnená na webovej stránke mestskej časti Ružinov www.ruzinov.sk alebo si ju môžu rodičia vyzdvihnúť priamo na prvom kontakte miestneho úradu.

Bližšie informácie:

t. č. 02/48 28 44 51 alebo 02/48 28 44 04 alebo osobne na referáte sociálnych služieb

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 nasledovne:

Základná škola – elokované pracovisko Tomášikova 4, Bratislava
Žiaci sa zhromaždia pred budovou školy na Tomášikovej ulici č. 4 v čase od 7:45 hod. do 7:55 hod., kde si ich prevezmú triedni učitelia.
Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 8:00 hod v priestoroch školy. Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod. ŠKD je v prevádzke do 16:00 hod.
Slávnostného otvorenia v priestoroch školy sa môžu zúčastniť len zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka.
Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka sa zúčastnia Triednych aktívov ZRPŠ s vychovávateľkou ŠKD a triednou učiteľkou.

Základná škola – Borodáčova 2, Bratislava
Žiaci sa zhromaždia pred budovou školy na Borodáčovej ulici č. 2 v čase od 7:45 hod do 7:55 hod., kde si ich prevezmú triedni učitelia.
Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 8:00 hod v triedach. Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod. ŠKD je v prevádzke do 16:00 hod.
Slávnostného otvorenia v priestoroch školy sa môžu zúčastniť len zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka.
Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka sa zúčastnia Triednych aktívov ZRPŠ s vychovávateľkou ŠKD a triednou učiteľkou.
Obedy v ŠJ sa vydávajú podľa už zverejneného rozpisu.

priloha1_bezpriznakovost

priloha2_oznamenie o vynimke

priloha3_prevadzkovy_poriadok

Platby za ŠKD a jedáleň

Poplatok za ŠKD na školský rok 2021/2022 je stanovený na sumu 17,50€, ktorý treba uhrádzať vždy mesiac vopred na číslo účtu:

SK34 0200 0000 0042 3916 3854

Doklad o úhrade je potrebné pravidelne predkladať vychovávateľke oddelenia.

Školská jedáleň – Prihlasovať dieťa na obed v mesiaci september ( s dátumom, od kedy sa dieťa bude stravovať) môžete na mail: jedalen@borodacova.sk do 30. 8. 2021 do 10:00 hod. Platbu za mesiac september treba zrealizovať do 31. 8. 2021. Platí aj stravníkov žiakov z Tomášikovej ( vzniknutý preplatok bude vrátený).

Rozpis obedov platných od 2.9.2021
11:00 -12:00 MŠ
12:00-12:35 celá Tomášikova
12:35-13:10 1. stupeň Borodáčova
13:10-13:35 Esprit
13:35 – 14:15 2. stupeň Borodáčova

Zápisný lístok do jedálne 2021/2022

Zápisný lístok pre škd

Čo potrebuje prvák ?

Zošity:

zošit 511 – 2 ks

zošit 512 – 2 ks

zošit 523 – 2 ks

zošit 520 – 1 ks

zošit 511 s pomocnou linajkou – 1 ks

zošit 420 – 1 ks

zošity sada 1.- 6. Virgovičová

Na VYV: plastelína, nožnice detské so zaobleným hrotom, igelit na lavicu cca 1x1m, vodové farby, voskovky, fixky, umelohmotný pohár na vodu, výkres A4 – 20 ks, sada farebných papierov, lep tyčinka, guľatý štetec č. 6 alebo 8, plochý štetec č. 6 alebo 8, handrička na utieranie, väčšie tričko na prezlečenie pri maľovaní – všetko označiť menom alebo značkou a uložiť do kufríka, škatule od topánok a pod./.

Na TSV: cvičky / tenisky s bielou podrážkou, tričko / mikinu, krátke nohavice / tepláky, ponožky – všetko označiť menom alebo značkou vložiť do vrecúška, nie do igelitovej tašky/.

Do peračníka: obyčajná ceruzka /napr. 2HB/ – 2 ks, farbičky 6 – 8 farieb, strúhadlo, /neskôr priesvitné pravítko 10 – 15 cm, pero plniace, pero so zelenou náplňou/.

Iné: aktovku, prezuvky do triedy podpísané s bielou podrážkou, prestieranie na lavicu k desiate, papierové vreckovky, fľaša na pitie, balenie kancelárskeho papiera.

Tešíme sa na Vás 2. septembra 2021.