Oznamy

Angličtina na ZŠ s MŠ Borodáčova  – Start Right

ZŠ Borodáčova v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka žiakom prvého stupňa vyučovanie angličtiny v rámci krúžkovej činnosti.

Program START RIGHT je inovatívna výučba anglického jazyka určená deťom základných škôl vo veku od 6 do 14 rokov. International House Bratislava je medzinárodná jazyková škola, ktorá vyučuje deti na ZŠ od roku 2005. Je v sieti škôl MŠ SR a je partnerom našej školy .

Rodičia môžu zapísať svoje deti  už teraz vyplnením a odoslaním ONLINE PRIHLÁŠKY.  

Výhody angličtiny START RIGHT:

 • výučba v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe ( rozvrh bude upresnený po dohode s vedením školy)
 • kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori
 • učebný plán je na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press,
 • cena za 1 semester je 220 EUR, ( vyučujeme v dvoch semestroch od 26.9.2022 – 5.2.2023 a 6.2.2023– 18.6.2023)
 • príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku v 3.alebo 4. ročníku

 

 

Informácie k začatiu školského roka 2022/2023

Školský rok 2022/2023 sa začína 5. 9. 2022.

Všetky potrebné informácie a dokumenty sú v prílohách:

Organizácia školského roka
Vyhlásenie o bezinfekčnosti
Zápisný lístok do jedálne 2022/2023 (iba Borodáčova)
Zápisný lístok do jednálne 2022 /2023 (iba Tomášikova)
Zvonenie – Tomášikova
Zvonenie – Borodáčova
Rozhodnutie ministra
Výška príspevku ŠKD

 
V prípade záujmu o stravu pre Vaše dieťa na elokovanom pracovisku naTomášikovej už 5.9.2022 je potrebné, aby ste napísali mail na adresu jedalentomasikova@borodacova.sk 

Treba uviesť: presný dátum od kedy sa bude dieťa stravovať, meno dieťaťa, triedu. 

Mail je potrebné poslať do 4.9. 2022 do 21.00 hod.

Spôsob úhrady príspevku  na stravovanie: 
č.účtu ŠJ : SK08 0200 0000 0045 0742 0053 

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci!  Rodičov všetkých prvákov a všetkých nových žiakov prosíme o vyplnenie písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti

 

 Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 nasledovne: 

Základná škola – elokované pracovisko Tomášikova 4, Bratislava 

Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 8:30 hod v priestoroch školy. Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod. ŠKD je v prevádzke do 16:00 hod.  

Slávnostného otvorenia v priestoroch školy sa môžu zúčastniť len zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka. 

Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka sa v dopoludňajších hodinách zúčastnia Triedneho aktívu ZRPŠ s vychovávateľkou ŠKD a triednou učiteľkou. 

  

Základná škola – Borodáčova 2, Bratislava 

Žiaci sa zhromaždia pred budovou školy na Borodáčovej ulici č. 2 v čase od 8:15 hod do 8:20 hod.  

Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 8:30 hod pred budovou školy ( v prípade nepriaznivého počasia v triedach, žiakov si prevezmú triedni učitelia). Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod. ŠKD je v prevádzke do 16:00 hod.  

Slávnostného otvorenia v priestoroch školy sa môžu zúčastniť len zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka. 

Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka sa v dopoludňajších hodinách zúčastnia Triedneho aktívu ZRPŠ s vychovávateľkou ŠKD a triednou učiteľkou. Ďalšie informácie budú zverejnené v priebehu budúceho týždňa. Zoznamy žiakov nájdete na dverách budovy školy Borodáčova aj Tomášikova. 

 

Prevzatie AG testov pre budúcich prvákov

Rodičia budúcich prvákov, ktorí si objednali ag samotesty na domáce použitie ( v júni 2022) si ich môžu prevziať v piatok 26.8.2022 a 30.8.2022 v čase 8:00 – 15:00 hod. na vrátnici ZŠ s MŠ Borodáčova 2 (hlavný vchod).  

Ak sa v daných termínoch nemôžete po ne zastaviť, budú Vám vydané triednou p. učiteľkou 5.9.2022 na triednom aktíve.  

Čo potrebuje budúci prváčik ?

Vážení rodičia, milí budúci prváci !

Vieme, že nástup Vášho dieťaťa do školy prináša rôzne zmeny. Chceme Vám preto uľahčiť zvládnutie týchto zmien a začať školský rok bez stresu. Touto formou Vám chceme informovať o pomôckach, ktoré Vaše deti budú potrebovať v 1. ročníku.

Pomôcky pre prváka :

Zošity:

 • zošit 511 – 3 ks
 • zošit 512 – 3 ks
 • zošit 523 – 2 ks
 • zošit 520 – 1 ks
 • zošit 511 s pomocnou liniatúrou – 1 ks
 • zošit 420 – 1 ks
 • zošity sada 1.- 6. Virgovičová

Na VYV: plastelína, nožnice detské so zaobleným hrotom, igelit na lavicu cca 1x1m, vodové farby, voskovky, fixky, umelohmotný pohár na vodu, výkres A4 – 20 ks, sada farebných papierov,lepiaca tyčinka, guľatý štetec č. 6 alebo 8, plochý štetec č. 6 alebo 8, handrička na utieranie, väčšie tričko na prezlečenie pri maľovaní – všetko označiť menom alebo značkou a uložiť do kufríka, škatule od topánok a pod./.

Na TSV: cvičky / tenisky s bielou podrážkou, tričko / mikinu, krátke nohavice / tepláky, ponožky – všetko označiť menom alebo značkou vložiť do vrecúška, nie do igelitovej tašky/.

Do peračníka: obyčajná ceruzka /napr. 2HB/ – 2 ks, farbičky 6 – 8 farieb, strúhadlo,

/neskôr priesvitné pravítko 10 – 15 cm, pero plniace, pero so zelenou náplňou/.

Iné: aktovku, prezuvky do triedy podpísané s bielou podrážkou, prestieranie na lavicu k desiate, papierové vreckovky, fľaša na pitie.

Školská kolekcia oblečenia

Dobrý deň,
radi by sme Vám predstavili jednu skvelú novinku!
Naša škola si nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, ktorej náhľad vidíte nižšie a ktorú je možné si aktuálne zaobstarať v našom eshope tu: https://www.kraloveskoly.cz/borodacova/
Objednávanie je už spustené a bude možné až do 14.6. 2022. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!
Dúfame, že z nej budete mať rovnakú radosť ako máme my!

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľ ZŠ s MŠ Borodáčova oznamuje rodičom, že v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 6. — 9. ročníka Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava dňa 18. mája 2022 riaditeľské voľno.

Odôvodnenie: Riaditeľské voľno je udelené žiakom z organizačných dôvodov— Testovanie 5.

Informácia k podávaniu prihlášok na SŠ

 

Prihlášky sa budú podávať v listinnej forme a nie v elektronickej forme (prosím nepodávať elektronicky cez EDUPAGE ani keby EDUPAGE túto možnosť poskytoval)

Uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca si môže podať prihlášku, v ktorej uvedie v poradí podľa záujmu:

najviac 2 odbory vyžadujúce overenie schopností, zručností alebo nadania (talentové)

najviac 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie schopností, zručností alebo nadania (netalentové).

 

Postup a dôležité termíny:

Zákonný zástupca vyplní podklady k Žiadosti o prihlášku na SŠ a odovzdá prostredníctvom žiaka alebo osobne triednemu učiteľovi (ak bude triedny učiteľ chýbať, tak pani výchovnej poradkyni Ponyovej, prípadne pani zástupkyni Seleckej, podklady je možné v prípade karantény, PN poslať na školský mail výchovnej poradkyne renata.ponyova@borodacova.sk)   Termín odovzdania:  do 18.2.2022

Škola vyplní prihlášku na SŠ a prostredníctvom žiaka odovzdá na kontrolu zákonnému zástupcovi. Termín odovzdania:  do 25.2.2022

Zákonný zástupca skontroluje vytlačenú prihláškuchyby viditeľne označí priamo do prihláškyvráti ju prostredníctvom žiaka výchovnej poradkyni. Termín odovzdania: 8.3.2022

Škola vytlačí prihlášky a potvrdí ich, prostredníctvom žiakov odovzdá zákonnému zástupcovi. Termín odovzdania: 14.3.2022

Zákonný zástupca k prihláškam pripojí povinné prílohy (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára pre vybrané odbory, kópie chýbajúcich vysvedčení, potvrdenie CPPPaP, potvrdenia športového zväzu) a nepovinné prílohy (diplomy zo súťaží).

Každá prihláška musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami žiaka a aj žiakom. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku bude podpisovať iba jeden z nich. O tejto skutočnosti treba doručiť písomné vyhlásenie riaditeľovi strednej školy.

Zákonný zástupca prihlášku na SŠ spolu s prílohami doručí POŠTOU alebo OSOBNE príslušnej strednej škole. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

Termín doručenia prihlášok: 20.3.2022 Termín doručenia prihlášok je jednotný pre všetky odbory vzdelávania.

Prihlášku, na ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia za 1.polrok z dôvodu overovania športového  výkonu v čase od  21.marca 2022 po 14 apríla 2022

Viac info na: https://www.minedu.sk/data/att/21956.pdf

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

  NETALENTOVÉ ODBORY TALENTOVÉ ODBORY
1.      termín 2. alebo 3. mája 2022 4., 5. alebo 6. mája 2022
2.      termín          9. alebo 10. mája 2022 11., 12. alebo 13. mája 2022

TESTOVANIA:

Testovanie 9:     6.4.2022

Testovanie 5:    18.5.2022

TERMÍNY – prijímacky 2022
zoznam odborov, ktoré vyžadujú zdravotnú spôsobilosť
príloha o zdravotnej spôsobilosti