Oznamy

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 nasledovne:

Základná škola – elokované pracovisko Tomášikova 4, Bratislava
Žiaci sa zhromaždia pred budovou školy na Tomášikovej ulici č. 4 v čase od 7:45 hod. do 7:55 hod., kde si ich prevezmú triedni učitelia.
Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 8:00 hod v priestoroch školy. Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod. ŠKD je v prevádzke do 16:00 hod.
Slávnostného otvorenia v priestoroch školy sa môžu zúčastniť len zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka.
Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka sa zúčastnia Triednych aktívov ZRPŠ s vychovávateľkou ŠKD a triednou učiteľkou.

Základná škola – Borodáčova 2, Bratislava
Žiaci sa zhromaždia pred budovou školy na Borodáčovej ulici č. 2 v čase od 7:45 hod do 7:55 hod., kde si ich prevezmú triedni učitelia.
Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 8:00 hod v triedach. Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod. ŠKD je v prevádzke do 16:00 hod.
Slávnostného otvorenia v priestoroch školy sa môžu zúčastniť len zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka.
Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka sa zúčastnia Triednych aktívov ZRPŠ s vychovávateľkou ŠKD a triednou učiteľkou.
Obedy v ŠJ sa vydávajú podľa už zverejneného rozpisu.

priloha1_bezpriznakovost

priloha2_oznamenie o vynimke

priloha3_prevadzkovy_poriadok

Platby za ŠKD a jedáleň

Poplatok za ŠKD na školský rok 2021/2022 je stanovený na sumu 17,50€, ktorý treba uhrádzať vždy mesiac vopred na číslo účtu:

SK34 0200 0000 0042 3916 3854

Doklad o úhrade je potrebné pravidelne predkladať vychovávateľke oddelenia.

Školská jedáleň – Prihlasovať dieťa na obed v mesiaci september ( s dátumom, od kedy sa dieťa bude stravovať) môžete na mail: jedalen@borodacova.sk do 30. 8. 2021 do 10:00 hod. Platbu za mesiac september treba zrealizovať do 31. 8. 2021. Platí aj stravníkov žiakov z Tomášikovej ( vzniknutý preplatok bude vrátený).

Rozpis obedov platných od 2.9.2021
11:00 -12:00 MŠ
12:00-12:35 celá Tomášikova
12:35-13:10 1. stupeň Borodáčova
13:10-13:35 Esprit
13:35 – 14:15 2. stupeň Borodáčova

Zápisný lístok do jedálne 2021/2022

Zápisný lístok pre škd

Čo potrebuje prvák ?

Zošity:

zošit 511 – 2 ks

zošit 512 – 2 ks

zošit 523 – 2 ks

zošit 520 – 1 ks

zošit 511 s pomocnou linajkou – 1 ks

zošit 420 – 1 ks

zošity sada 1.- 6. Virgovičová

Na VYV: plastelína, nožnice detské so zaobleným hrotom, igelit na lavicu cca 1x1m, vodové farby, voskovky, fixky, umelohmotný pohár na vodu, výkres A4 – 20 ks, sada farebných papierov, lep tyčinka, guľatý štetec č. 6 alebo 8, plochý štetec č. 6 alebo 8, handrička na utieranie, väčšie tričko na prezlečenie pri maľovaní – všetko označiť menom alebo značkou a uložiť do kufríka, škatule od topánok a pod./.

Na TSV: cvičky / tenisky s bielou podrážkou, tričko / mikinu, krátke nohavice / tepláky, ponožky – všetko označiť menom alebo značkou vložiť do vrecúška, nie do igelitovej tašky/.

Do peračníka: obyčajná ceruzka /napr. 2HB/ – 2 ks, farbičky 6 – 8 farieb, strúhadlo, /neskôr priesvitné pravítko 10 – 15 cm, pero plniace, pero so zelenou náplňou/.

Iné: aktovku, prezuvky do triedy podpísané s bielou podrážkou, prestieranie na lavicu k desiate, papierové vreckovky, fľaša na pitie, balenie kancelárskeho papiera.

Tešíme sa na Vás 2. septembra 2021.

Voľné miesta na elokovanom pracovisku Tomášiková

Vážení rodičia,

Oznamujeme Vám, že z dôvodu navýšenia kapacity Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2 pre žiakov 1. ročníka máme aktuálne ešte voľné miesta na novo zriadenom elokovanom pracovisku na Tomášikovej ulici.                                                          http://www.borodacova.sk/elokovane-pracovisko-zs-s-ms-borodacova/

V prípade záujmu o prijatie dieťaťa do našej školy nás kontaktujte:

Mgr. Zuzana Selecká, zástupkyňa riaditeľa:

Mail: zuzana.selecka@borodacova.sk

Tel.: 02/4363 0904

Dodatočné prijímanie nových detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

Vážení rodičia, z dôvodu vytvorenia nových tried riaditeľ ZŠ s MŠ Borodáčova vyhlasuje dodatočné prijímanie nových detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú detí v súlade s § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky 438/2020 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z..

Termín podávania žiadostí: 16.8. 2021 – 19.8. 2021 od 10:00 do 16:00 v ZŠ s MŠ Borodáčova 2

Spôsob podania žiadosti:

Osobne – zákonní zástupcovia, prinesú vyplnenú prihlášku osobne do kancelárie zástupkyne materskej školy (budova MŠ)

Požadované údaje v žiadosti:

– meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť,

– meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Doklady potrebné k zápisu (priniesť v deň zápisu):

– potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, následne bude vydané rozhodnutie riaditeľa o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,

– vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, prípadne ak ide o dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

– rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu – k nahliadnutiu.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania vydá riaditeľ ZŠ s MŠ v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 25. 08. 2021.

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA:

Prednostne:

– deti na povinné predprimárne vzdelanie, ktoré dovŕšili do 31. 08. 2021 päť rokov veku

– deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ostatné deti:

– dieťa, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorého súrodenec už navštevuje MŠ,

– dieťa vo veku od 3 do 5 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov

Pri prijímaní sa zohľadňuje vzdialenosť bydliska a dopravná dostupnosť od materskej školy.

ziadost-o-prijatie-dieťaťa-na-predprimarne-vzdelavanie-2021

Oznam o školskom stravovaní

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v základnej škole (ZŠ) a v poslednom ročníku materských škôl (MŠ), tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali doteraz.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie – vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania rodičia najneskôr do 30.7.2021 prinesú vyplnené podklady, ktoré sú v prílohe na MÚ Bratislava-Ružinov Ing. Navrátilovej

Nové stravovanie

cestne_vyhlasenie 2021

 

 

Testovanie 9 2021 – zrušené

Vážení rodičia,

overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka (Testovanie 9 2021), známe aj pod starším názvom „monitor,“ neprebehne celoplošne, ale na reprezentatívnej vzorke. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov, ktorý bude sledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní. Prieskum bude realizovaný na reprezentatívnej vzorke žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov.

Rozhodnutie ministra o zrušení testovania 9