Oznamy

Objednávanie voľnočasovej kolekcie oblečenia našej školy

Dobrý deň všetkým!

Aj tento rok máme pre Vás skvelú správu!

Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope: https://www.kraloveskoly.cz/zsborodacova/
 
Objednávanie je už spustené a bude možné až do 19.4. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!  
Dúfame, že z kolekcie budete mať rovnakú radosť ako máme my!
(Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)
  S pozdravom a prianím krásneho dňa 
vedenie školy

Darujte našej škole 2% z dane

Vážení rodičia!Aj vaše 2 % z dane nám pomôžu pri modernizácii školy, či pri organizácii podujatí pre našich žiakov, rodičov, ale aj komunitu okolo ZŠ s MŠ Borodáčova.
Vopred ďakujeme, ak sa rozhodnete tento rok venovať 2 % zo svojich daní práve našej škole.

Vyhlásenie o poukázaní 2% s potrebnými údajmi sú v prílohe. V papierovej podobe sú sprístupnené na vrátnici školy alebo u triedneho učiteľa.

2 _ daň 2023 OZ
Vyplnené tlačivo môžete odovzdať triednemu učiteľovi do 25. 4. 2023 alebo osobe odovzdať na daňovom úrade do 30. 4. 2023

OZ Borodáčova

Oznam o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2023/2024

OZNAM
o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole na školský rok 2023/2024

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Borodáčova 2, 821 03 Bratislava oznamuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona č. 273/2020 Z.z., vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2023 sa budú prijímať v dňoch od 2.mája do 5.mája 2023

 

Forma a priebeh zápisu:

 • žiadosti o prijatie posielať prostredníctvom elektronickej prihlášky
 • zverejnenie žiadosti, resp. sprístupnenie aktívnej elektronickej prihlášky bude na našej web stránke v termíne od 2.mája 8:00 hod do 5. mája 2023 17:00 hod.
 • zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie si môžu prihlášku vyzdvihnúť v materskej škole v termíne od 2.mája do 5. mája  2023

Žiadosť musí obsahovať:

– meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť,

– meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2023.

Zákonný zástupca kvôli overeniu pravdivosti údajov predkladá po vyzvaní riaditeľovi, zástupkyni riaditeľa k nahliadnutiu: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu, za účelom overenia údajov. Potvrdenie od pediatra prinesie zákonný zástupca na vyzvanie riaditeľa školy.

Do materskej školy sa prijímajú:

 • prednostne deti na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré k 31. augustu 2023 dovŕšili 5 rokov a majú trvalý pobyt v MČ Bratislava-Ružinov – spádová oblasť ( A. Mráza párne, Bachova 4,  Borodáčova 2, Jašíkova 17, 19, Seberíniho, Petzvalova, Sv. Vincenta, Šándorova párne, Tomášikova 2 – 10H párne)
 • spravidla deti, ktoré k 31.augustu 2023 dovŕšili 3 roky a spĺňajú stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti.
 • V prípade, ak záujem o prijatie detí prekročí kapacitu materskej školy budú žiadosti bodované podľa nasledujúcich kritérií:
 • vek, ktorý dieťa dovŕši k 31.8.2023: 4 roky (2 body), 3 roky (1 body), 2 roky (0 bodov)
 • trvalý pobyt dieťaťa v pešej dostupnosti materskej školy podľa spádovej oblasti (2 body)
 • trvalý pobyt otca v mestskej časti Bratislava-Ružinov a trvalý pobyt matky v mestskej časti Bratislava-Ružinov (8 bodov)
 • súrodenec dieťaťa, ktoré v šk. roku 2023/2024 bude navštevovať materskú školu (2 body)

Angličtina na ZŠ s MŠ Borodáčova  – Start Right

ZŠ Borodáčova v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka žiakom prvého stupňa vyučovanie angličtiny v rámci krúžkovej činnosti.

Program START RIGHT je inovatívna výučba anglického jazyka určená deťom základných škôl vo veku od 6 do 14 rokov. International House Bratislava je medzinárodná jazyková škola, ktorá vyučuje deti na ZŠ od roku 2005. Je v sieti škôl MŠ SR a je partnerom našej školy .

Rodičia môžu zapísať svoje deti  už teraz vyplnením a odoslaním ONLINE PRIHLÁŠKY.  

Výhody angličtiny START RIGHT:

 • výučba v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe ( rozvrh bude upresnený po dohode s vedením školy)
 • kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori
 • učebný plán je na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press,
 • cena za 1 semester je 220 EUR, ( vyučujeme v dvoch semestroch od 26.9.2022 – 5.2.2023 a 6.2.2023– 18.6.2023)
 • príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku v 3.alebo 4. ročníku

 

 

Informácie k začatiu školského roka 2022/2023

Školský rok 2022/2023 sa začína 5. 9. 2022.

Všetky potrebné informácie a dokumenty sú v prílohách:

Organizácia školského roka
Vyhlásenie o bezinfekčnosti
Zápisný lístok do jedálne 2022/2023 (iba Borodáčova)
Zápisný lístok do jednálne 2022 /2023 (iba Tomášikova)
Zvonenie – Tomášikova
Zvonenie – Borodáčova
Rozhodnutie ministra
Výška príspevku ŠKD

 
V prípade záujmu o stravu pre Vaše dieťa na elokovanom pracovisku naTomášikovej už 5.9.2022 je potrebné, aby ste napísali mail na adresu jedalentomasikova@borodacova.sk 

Treba uviesť: presný dátum od kedy sa bude dieťa stravovať, meno dieťaťa, triedu. 

Mail je potrebné poslať do 4.9. 2022 do 21.00 hod.

Spôsob úhrady príspevku  na stravovanie: 
č.účtu ŠJ : SK08 0200 0000 0045 0742 0053 

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci!  Rodičov všetkých prvákov a všetkých nových žiakov prosíme o vyplnenie písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti

 

 Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 nasledovne: 

Základná škola – elokované pracovisko Tomášikova 4, Bratislava 

Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 8:30 hod v priestoroch školy. Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod. ŠKD je v prevádzke do 16:00 hod.  

Slávnostného otvorenia v priestoroch školy sa môžu zúčastniť len zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka. 

Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka sa v dopoludňajších hodinách zúčastnia Triedneho aktívu ZRPŠ s vychovávateľkou ŠKD a triednou učiteľkou. 

  

Základná škola – Borodáčova 2, Bratislava 

Žiaci sa zhromaždia pred budovou školy na Borodáčovej ulici č. 2 v čase od 8:15 hod do 8:20 hod.  

Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 8:30 hod pred budovou školy ( v prípade nepriaznivého počasia v triedach, žiakov si prevezmú triedni učitelia). Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod. ŠKD je v prevádzke do 16:00 hod.  

Slávnostného otvorenia v priestoroch školy sa môžu zúčastniť len zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka. 

Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka sa v dopoludňajších hodinách zúčastnia Triedneho aktívu ZRPŠ s vychovávateľkou ŠKD a triednou učiteľkou. Ďalšie informácie budú zverejnené v priebehu budúceho týždňa. Zoznamy žiakov nájdete na dverách budovy školy Borodáčova aj Tomášikova. 

 

Prevzatie AG testov pre budúcich prvákov

Rodičia budúcich prvákov, ktorí si objednali ag samotesty na domáce použitie ( v júni 2022) si ich môžu prevziať v piatok 26.8.2022 a 30.8.2022 v čase 8:00 – 15:00 hod. na vrátnici ZŠ s MŠ Borodáčova 2 (hlavný vchod).  

Ak sa v daných termínoch nemôžete po ne zastaviť, budú Vám vydané triednou p. učiteľkou 5.9.2022 na triednom aktíve.  

Čo potrebuje budúci prváčik ?

Vážení rodičia, milí budúci prváci !

Vieme, že nástup Vášho dieťaťa do školy prináša rôzne zmeny. Chceme Vám preto uľahčiť zvládnutie týchto zmien a začať školský rok bez stresu. Touto formou Vám chceme informovať o pomôckach, ktoré Vaše deti budú potrebovať v 1. ročníku.

Pomôcky pre prváka :

Zošity:

 • zošit 511 – 3 ks
 • zošit 512 – 3 ks
 • zošit 523 – 2 ks
 • zošit 520 – 1 ks
 • zošit 511 s pomocnou liniatúrou – 1 ks
 • zošit 420 – 1 ks
 • zošity sada 1.- 6. Virgovičová

Na VYV: plastelína, nožnice detské so zaobleným hrotom, igelit na lavicu cca 1x1m, vodové farby, voskovky, fixky, umelohmotný pohár na vodu, výkres A4 – 20 ks, sada farebných papierov,lepiaca tyčinka, guľatý štetec č. 6 alebo 8, plochý štetec č. 6 alebo 8, handrička na utieranie, väčšie tričko na prezlečenie pri maľovaní – všetko označiť menom alebo značkou a uložiť do kufríka, škatule od topánok a pod./.

Na TSV: cvičky / tenisky s bielou podrážkou, tričko / mikinu, krátke nohavice / tepláky, ponožky – všetko označiť menom alebo značkou vložiť do vrecúška, nie do igelitovej tašky/.

Do peračníka: obyčajná ceruzka /napr. 2HB/ – 2 ks, farbičky 6 – 8 farieb, strúhadlo,

/neskôr priesvitné pravítko 10 – 15 cm, pero plniace, pero so zelenou náplňou/.

Iné: aktovku, prezuvky do triedy podpísané s bielou podrážkou, prestieranie na lavicu k desiate, papierové vreckovky, fľaša na pitie.

Školská kolekcia oblečenia

Dobrý deň,
radi by sme Vám predstavili jednu skvelú novinku!
Naša škola si nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, ktorej náhľad vidíte nižšie a ktorú je možné si aktuálne zaobstarať v našom eshope tu: https://www.kraloveskoly.cz/borodacova/
Objednávanie je už spustené a bude možné až do 14.6. 2022. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!
Dúfame, že z nej budete mať rovnakú radosť ako máme my!