All posts by skola

Mini talent show

Dňa 19.11. 2021 bola realizovaná akcia pod názvom Mini talent show na elokovanom pracovisku na Tomášikovej. Svoje talenty predstavilo 34 žiakov. Boli to solo speváci, skupiny spevákov a tanečníci. Učastnici získali diplom a sladké odmeny.

Imatrikulácia 1. C triedy

V piatok 22. októbra 2021 boli prváci v škole na Borodáčovej ulici prijatí už ako naozajstní žiaci na slávnostnej IMATRIKULÁCII.
Po slávnostnom nástupe a privítaní deti vystúpili so svojimi básničkami a pesničkami. Mala to byť ich najobľúbenejšia, ktorú recitujú alebo spievajú najradšej. Potom boli slávnostne imatrikulovaní priložením veľkého pravítka. Po prváckej prísahe, v ktorej sľúbili, že sa budú dobre učiť a pekne správať sa už stali našimi skutočnými žiakmi a tento pekný moment im bude navždy pripomínať Pamätný list, odznak prváka a knižka.

Beseda s policajtom

Dňa 25.10.2021 sa žiaci 5.ročníka zúčastnili besedy s policajtmi na tému „Mesto, v ktorom žijem.“ Úvod besedy patril historickým udalostiam mesta Bratislavy, s ktorými sa spája téma graffiti. Cieľom besedy bolo rozšíriť historické poznatky žiakov 5. ročníka o meste Bratislava a prepojiť ich s témou graffiti v meste. Záver besedy bol zameraný na diskusiu, počas ktorej sa žiaci pýtali otázky na základe aktívneho počúvania prednášajúcich

policajtov.

Halloweenska maškaráda

Dňa 27.10.2021 sa na našej Borodáčovskej škole uskutočnil Halloween.
V tento deň ožili rôzne príšerky v podobe masiek našich žiakov, ktorí sa na tento deň poriadne vychystali. Túto akciu odštartoval školský rozhlas, do ktorého si pripravili program deti II. stupňa.

 

Šarkaniáda 2021

Jeseň v našej škole je každoročne spätá s tradíciou púšťania šarkanov. Vo štvrtok 14.10.2021 sa všetky deti stretli na ihrisku v blízkosti školy a netrpezlivo čakali na zahájenie tohtoročnej Šarkaniády. Atmosféru spríjemnilo krásne jesenné počasie. Na oblohe sa usmievalo slniečko a pofukoval jemný vietor. Deti si na spoločnú akciu priniesli vlastných šarkanov, alebo si ich spoločne vyrobili. Naučili sa manipulovať so šarkanmi, čím si trénovali svoju trpezlivosť a výdrž. Nad našimi hlavami  sa vznášali šarkany rôznych farieb i veľkostí.  Deti sa nabehali, vyšantili do sýtosti a zatlieskali šarkanom, ktorí sa aspoň na chvíľu vzniesli do výšky. Už teraz sa tešíme, ako si to o rok zopakujeme znova.

Triedim, triediš, triedime

Na našej škole sa dňa 11.10. 2021 uskutočnila beseda s milým pánom inžinierom Lukáčom na tému triedenia odpadu a podpory environmentálnej výchovy. Pán Lukáč zanietene vysvetľoval deťom, ako dôležité je triedenie rôzneho odpadu z hľadiska životného prostredia na celom svete. Beseda bola interaktívna, žiaci sa hravou formou zapojili do separovania odpadu priamo počas besedy v škole a vďaka sugestívnemu prejavu pána Lukáča určite v tom budú pokračovať aj vo svojich rodinách.

Na záver sme si spoločne zadefinovali 10 spôsobov ochrany životného prostredia:

  1. Neodhadzujeme v prírode odpadky,
  2. Do obchodu si nosíme vlastnú tašku,
  3. Dávame odpadu druhú šancu na využitie,
  4. Doma či v škole pestujeme rôzne rastlinky a stromčeky,
  5. Recyklujeme odpad,
  6. Nepoužívame jednorazové veci,
  7. Do školy chodíme pešo či na bicykli,
  8. Vždy zhasíname svetlo, keď odchádzame z miestnosti,
  9. Nevyhadzujeme jedlo, vždy si kúpime len toľko, koľko spotrebujeme,
  10. Kupujeme veci vo vratných obaloch

Futbalový turnaj

Dňa 24.9 sme sa zúčastnili medzinárodného turnaja detí v malom futbale v kategóriách U10 a U12. Podujatie je organizované Bratislavským zväzom malého futbalu. V kategórii U10 sme obsadili výborne 4 mesto a v U12 sme sa zo 14 tímov dostali do štvrťfinále. Veríme, že nás tento školský rok čaká ešte veľa športových zážitkov a že sa spoločne môžeme tešiť z pohybu. Športu zdar! 🙂

 

 

Svetový deň mlieka na školách

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Aj v našej škole a ŠKD sme si tento deň mlieka pripomenuli rôznymi aktivitami v priebehu minulého týždňa.

Vianočný príspevok pre ružinovské rodiny v núdzi

Aj tento rok mestská časť Ružinov podporí ružinovské rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi vianočným príspevkom, a to na základe ich písomnej žiadosti.

V zmysle platného VZN č. 13/2016 osobou oprávnenou na poskytnutie vianočného príspevku sú rodiny s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom na území mestskej časti Ružinov posudzované ako rodiny v hmotnej núdzi podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia alebo v náhlej núdzi podľa § 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Výška príspevku:

Rodina s 1 dieťaťom – 150 EUR

Rodina s 2 deťmi – 170 EUR

Rodina s viac ako 2 deťmi – 200 EUR

Rodiny v hmotnej núdzi alebo rodiny v náhlej núdzi, ktorým v roku 2019 už bola poskytnutá niektorá z finančných výpomocí, majú nárok vianočný finančný príspevok bude vo výške Vianočný príspevok pre ružinovské rodiny v núdzi.

Spolu so žiadosťou o priznanie vianočného príspevku je oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia vianočného príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je rodinou v hmotnej núdzi.

Záujemcovia si môžu podať žiadosť najneskôr do 15. 11. 2021 priamo na Miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21. Žiadosť na tento príspevok je zverejnená na webovej stránke mestskej časti Ružinov www.ruzinov.sk alebo si ju môžu rodičia vyzdvihnúť priamo na prvom kontakte miestneho úradu.

Bližšie informácie:

t. č. 02/48 28 44 51 alebo 02/48 28 44 04 alebo osobne na referáte sociálnych služieb