All posts by skola

Sadenie jablone

Dňa 8.4. 2021 naši tretiaci spolu s ovocinármi z Dobrých jabĺk zasadili v školskom areáli pri jedálni jabloň. Zvedaví tretiaci sa dozvedeli mnoho o sadení ovocných stromčekov, o ich starostlivosti aj o zbere úrody. Veríme, že vďaka spoločnej starostlivosti budeme čoskoro môcť zbierať sladké jabĺčka.

Prerušenie prevádzky jedálne a MŠ

Vážení rodičia,

na základe dôvodného podozrenia na výskyt nákazy COVID – 19 prerušujem prevádzku v školskej jedálni a v materskej škole od 19. 4. 2021. Po výsledkoch epidemiologického vyšetrenia RÚVZ Vás budeme informovať o dátume obnovenia prevádzky v ŠJ a MŠ.

Od 19. 4. 2021 vyučovanie prezenčnou formou pre žiakov 1. – 4. ročníka a 8. – 9. ročníka prebieha v maximálnom rozsahu 5 vyučovacích hodín. ŠKD bude v prevádzke od skončenia vyučovania do 17:00 hod. Nakoľko školská jedáleň nebude v prevádzke, prosíme Vás, aby ste Vašim deťom zabezpečili suchú stravu a pitný režim na celý čas strávený v škole. Ak je vo Vašich možnostiach, môžete deťom pobyt v ŠKD skrátiť.

Rozhodnutie

Uvedené postupy som konzultoval so zriaďovateľom školy.
O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.
riaditeľ školy

Kontrola správnosti údajov po zápise

Vážení rodičia!

Ďakujeme za prejavený záujem o vzdelávanie Vašich detí v našej škole.
V dňoch 15.4., 16.4.,19.4., a 21.4. 2021 v čase od 13:30 do 17:00 hod. bude prebiehať osobná kontrola správnosti údajov uvedených na prihláške do 1. ročníka a odovzdaných tlačív. 
Prosíme Vás, aby ste sa v jednom z uvedených termínov dostavili na sekretariát školy a priniesli so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, prípadne iné dokumenty ( rozhodnutie súdu, psychologické vyšetrenie …… ). 
Ak sa v niektorom z daných termínov nemôžete dostaviť, kontaktujte školu. 

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022
9. 4. – 10. 4.2021

 Link na zápisný formulár a iné dokumenty nájdete po kliknutí sem !

1. Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tomto termíne zapísať na plnenie povinnej školskej dochádzky deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona 245/2008 Zb. o jeden školský rok. Zákonní zástupcovia môžu na plnenie povinnej školskej dochádzky prihlásiť i deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku od 1.septembra do konca kalendárneho roku 2021, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie.

2. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis do 1. ročníka bude realizovať elektronickou formou, bez osobnej účasti detí a ich zákonných zástupcov. Zákonný zástupca vyplní elektronickú prihlášku, ktorá bude zverejnená na webovom sídle školy v termíne zápisu – 9. 4. – 10. 4. 2021.

Ďalšie dokumenty k zápisu ( dotazník žiaka, splnomocnenie, zdravotný dotazník, žiadosť o prijatie do 1. ročníka, žiadosť o prijatie do Školského klubu detí, zápisný lístok stravníka, súhlas so spracovaním údajov ) a sken rodného listu dieťaťa pošle zákonný zástupca na mail: zapis.zs@borodacova.sk do 14. 4. 2021.

Ak nemá zákonný zástupca možnosť komunikovať so školou elektronicky, môže si vyzdvihnúť formulár a ďalšie potrebné dokumenty k zápisu dieťaťa do 1. ročníka osobne s potvrdením o negatívnom výsledku testovania na COVID-19 nie starším ako 7 dní dňa 9. 4. 2021 (piatok) od 14:00 do 17:30 alebo 10. 4. 2021 ( sobota ) od 9:00 hod do 11:00 hod. na sekretariáte riaditeľa školy. Následne ho vyplní a odovzdá.

3. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami v elektronickej prihláške sa uskutoční do dvoch týždňov po zápise. O presnom termíne budú zákonní zástupcovia informovaní mailom.

4. Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky je od 1.1.2021 v kompetencii materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Dieťa je však nutné do školy zapísať ( s poznámkou o možnosti predĺženia predškolského vzdelávania ).

5. Predčasné zaškolenie sa vzťahuje na dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok života po 31. auguste. V prípade záujmu o predčasné zaškolenie musí zákonný zástupca predložiť žiadosť, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a súhlasné vyjadrenie CPPaP. Tieto doklady doručí zákonný zástupca do štyroch týždňov od konania zápisu.

6. Riaditeľ rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa na základné vzdelávanie po doručení a overení všetkých potrebných dokumentov do 15.júna 2021.

Oznámenie o zápise ZŠ 2021

VZN_27_2021

ZŠ Borodáčova 2_ulice

Usmernenie -odklad

Usmernenie k PPV

Marec – mesiac knihy

S prvákmi sme si pripomenuli, že marec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája s príchodom slnečných dní. Ale aj, že marec je mesiacom kníh. Poprezerali sme si triednu knižnicu, urobili čitateľskú súťaž medzi prvými triedami, vyrobili záložku do knihy. Deti si navzájom porozprávali o svojej najobľúbenejšej knižke.

 

Deň vody

Deti vodu milujú vo všetkých formách. Majú iskričky v očiach, keď skáču do kaluží, hádžu do nej kamienky, hrajú sa so snehom, ľadom, kúpu sa a ponárajú vo vani… Dospelí berú vodu ako úplnú samozrejmosť. Otočíme kohútikom a tečie. Je základným predpokladom akéhokoľvek života na Zemi. Dôležitosť vody pre náš život, jej význam sme si s deťmi porozprávali na netradičnej vyučovacej hodine. Deti v skupinách vytvárali projekty na tému DEŇ VODY.