Špeciálny pedagóg a školský psychológ

„O integrácii nestačí len hovoriť, nestačí ju len realizovať, dôležité je naučiť sa ju žiť!“

Má vaše dieťa problémy s hovorenou alebo písanou rečou?
Vyslovuje niektoré hlásky, slabiky, slová, nesprávne?
Domáca príprava vášho dieťaťa nie je adekvátna dosahovaným výsledkom v škole?

 

Školský špeciálny pedagóg na základnej škole:

 • poskytuje odbornú starostlivosť žiakom vzdelávajúcim sa formou integrácie,
 • podieľa sa na vypracúvaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní,
 • poskytuje individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby,
 • poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom,
 • spolupracuje so školským psychológom, výchovným poradcom, s poradenskými zariadeniami.

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Viktória Šulcová
Telefón: 02/43630904
email:viktoria.sulcova@borodacova.sk

KONZULTAČNÉ HODINY Školského Špeciálneho Pedagóga

Utorok : 8:00 – 8:45
Streda : 8:55 – 10:40

Školský psychológ

Mgr. Tatiana Zimová Tordajiová
Telefón: 02/43630904
email: tatiana.tordajiova@borodacova.sk

Mgr. Nikola Juráčková
Telefón: 02/43630904
email: nikola.jurackova@borodacova.sk

KONZULTAČNÉ HODINY Školského psychológa

Mgr. Tatiana Zimová Tordajiová
Štvrtok, piatok : po vzájomnej dohode

Mgr. Nikola Juráčková
Pondelok – piatok : po vzájomnej dohode

Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. Jeho prioritnou úlohou je zlepšovať klímu na škole. Spolupracuje pri včasnou odhaľovaní detí s poruchami učenia (porucha písania, čítania, počítania), žiakov s problémovým správaním, nadaných žiakov a venuje sa každému, kto potrebuje jeho pomoc. Deti za ním môžu prísť aj s osobným problémom.

Oblasti, ktorým sa školský psychológ venuje:

 • adaptácia nových žiakov, pomoc pri ich začlenení sa do nového kolektívu,
 • individuálna starostlivosť pre deti s problémovým správaním a deti s poruchami správania,
 • práca s triednymi kolektívmi, riešenie problémových vzťahov v triede, prevencia šikany,
 • starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • preventívna činnosť v ŠKD,
 • poradenstvo pre žiakov deviateho ročníka pre voľbu strednej školy,
 • krízové intervencie – rýchla a intenzívna pomoc deťom, ktoré sa nachádzajú v negatívnom citovom rozpoložení,
 • spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s inými odbornými inštitúciami.

Včasná diagnostika a následné riešenie akéhokoľvek problému je podstatné. Preto ak máte pocit, že vaše dieťa potrebuje psychologickú pomoc, neváhajte a príďte sa poradiť.
Každé dieťa je chránené ochranou osobných údajov. Výsledky, ktoré psychológ zistí, budú oznámené len zákonnému zástupcovi.

Užitočné linky:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) Nevädzová, Bratislava II: https://cpppapba2.sk/

Linka detskej istoty: http://www.ldi.sk/ 

Internetová poradňa pre mladých: https://ipcko.sk/ 

Covid-19 Krízová linka pomoci: https://www.krizovalinkapomoci.sk/ 

Linka dôvery Nezábudka: https://linkanezabudka.sk/ 

Pomoc obetiam násilia: http://www.pomocobetiam.sk 

Liga za duševné zdravie: https://www.dusevnezdravie.sk/ 

Prevencia šikanovania: http://www.sikana.eu/ ,http://prevenciasikanovania.sk/ 

Drogový informačný portál: http://www.infodrogy.sk/ 

Prevencia – spoločne proti IT kriminalite: http://preventista.sk

Projekt Ovce.sk – ochrana a bezpečnosť detí a mládeže na internete: http://sk.sheeplive.eu/