Školský klub a krúžky

Krúžky v školskom roku 2023/2024

Krúžky organizované školou s uplatnením vzdelávacieho poukazu

  Názov záujmového útvaru Aktivita pre žiakov Vyučujúci Termín
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        

 Školský klub detí

ŠKD je v prevádzke od 6:30 – 7:30 (pred vyučovaním) a po vyučovaní až do 17:30

Na školský rok 2023/2024 bola stanovená úhrada za pobyt v ŠKD s 40 EUR mesačne.

rozhodnutie o poplatku v skd

Pri platbe záväzne  napíšte do poznámky meno a priezvisko dieťaťa , triedu. Platbu vytlačte a odovzdajte Vašej  vychovávateľke na kontrolu platieb do 10. dňa v predošlom mesiaci.

Zápisný lístok do škd

IBAN: SK34 0200 0000 0042 3916 3854

Náš ŠKD poskytuje výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania pre deti 1.- 4. ročníka ZŠ zaradené do ŠKD. Počet oddelení závisí od počtu prihlásených detí na daný školský rok.

Ranná činnosť a záverečná činnosť je realizovaná vo veľkej budove pavilónu A na Borodáčovej a vo vestibule na Tomášikovej, kde sú vytvorené veľmi dobré podmienky na odpočinok a hry. Popoludňajšia činnosť je realizovaná tiež vo veľkej budove pavilónu A na Borodáčovej a vo vestibule na Tomášikovej, kde vychovávateľka prevezme deti v kmeňovej triede ktorá slúži na odpočinok, hry a prípravu domácich úloh. Pobyt vonku sa uskutočňuje na školskom dvore a na multifunkčnom ihrisku pri kostole.

Máme k dispozícii knižnicu a detské ihrisko s trampolínou, preliezačkami, lezeckou stenou a multifunkčným ihriskom.

Dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení školy pre rodičov. Pripravujeme darčeky na vianočné a veľkonočné trhy, realizujeme karnevaly a iné zábavné aktivity. 

V ŠKD sa snažíme poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu, vytvoriť podmienky, aby sa deti čo najkvalitnejšie pripravili na vyučovanie, podporovať deti v priateľských vzťahoch s rovesníkmi, viesť deti k aktívnej pohybovej činnosti a zdravému životnému štýlu, ku tvorivosti, ku zdravej komunikácii, zdvorilosti, vzájomnej pomoci, empatii a úcte.

Vo výchovnej práci medzi najdôležitejšími a najbežnejšími formami sú: hry a didaktické hry, tematické vychádzky, dramatizácia, besedy, výtvarné práce, práca s informačno-komunikačnými technológiami, návšteva knižnice a práca s knihou, technické práce s rôznymi druhmi materiálov, riadený rozhovor, tímová a samostatná práca, spolupráca.

Vychovávateľky v Škd v šk. roku 2023/2024

1.odd. Mgr. Kaderková Janka/ Nechyporenko Olena janka.kaderkova@borodacova.sk
olena.nechyporenko@borodacova.sk
2.odd. Gerbocová Andrea andrea.gerbocova@borodacova.sk
3.odd. Ing. De Donnová  Angelika angelika.dedonnova@borodacova.sk
4. odd. Mgr. Krajči Alžbeta alzbeta.krajci@borodacova.sk
5. odd. Mgr. Bardiovská Jaroslava jaroslava.bardiovska@borodacova.sk
6.odd. Ing. Poláková Iveta iveta.polakova@borodacova.sk
7. odd.

Mgr. Pomajbišová Zuzana

Mgr. Kubelková Vanesa

zuzana.pomajbisova@borodacova.sk

vanesa.kubelkova@borodacova.sk

8.odd. Mgr. Rušinová Miriama miriama.rusinova@borodacova.sk
9.odd. Horváthová Veronika veronika.horvathova@borodacova.sk
10.odd. Bc. Takácsová Simona simona.takacsova@borodacova.sk