Školský klub a krúžky

Krúžky v školskom roku 2022/2023

Krúžky organizované školou s uplatnením vzdelávacieho poukazu

  Názov záujmového útvaru Aktivita pre žiakov Vyučujúci Termín
1. Turistický 5.- 9.roč. Mgr. Ponyová Piatok, Sobota
2. Príprava na testovanie z MAT 8. – 9. roč. Mgr. Adamčíková Utorok 14:00
3. Príprava na testovanie z MAT
5. roč. Mgr. Skubanová
Pondelok 14:00
4. Florbal 5.- 9.roč. Borodáčova Mgr. Pečeňuk Utorok 14:00
5. Pomáhajme si 5.- 9.roč. Borodáčova Mgr. Ponyová Pondelok 14:00
6. Zábavná slovenčina 4. roč. Borodáčova Mgr. Stašová Utorok 14:00
7. Šachy 5.- 9.roč. Mgr. Starovič Utorok 14:00
8. Čitateľský krúžok 3.- 4.roč. Mgr. Pomajbišová Utorok 14:00
9. Radosť s počítačom 1. roč. Tomášikova Mgr. Stegmannová Piatok 13:00
10. Z rozprávky do rozprávky 2. – 3. roč. Tomášikova Mgr. Flochová Utorok 14:00
11. Zábavné čítanie 1. – 2. roč. Borodáčova Mgr. Kissová Pondelok 14:00
12. Vybíjaná – dievčatá 3. – 4. roč. Mgr. Kubelková Streda 14:00

 Školský klub detí

ŠKD je v prevádzke od 6:30 – 7:30 (pred vyučovaním) a po vyučovaní až do 17:30

Na školský rok 2022/2023 bola stanovená úhrada za pobyt v ŠKD suma 19 EUR mesačne, od 1.4.2023 40 EUR mesačne.

rozhodnutie o poplatku v skd

Pri platbe záväzne  napíšte do poznámky meno a priezvisko dieťaťa , triedu. Platbu vytlačte a odovzdajte Vašej  vychovávateľke na kontrolu platieb do 10. dňa v predošlom mesiaci.

Zápisný lístok do škd

IBAN: SK34 0200 0000 0042 3916 3854

Náš ŠKD poskytuje výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania pre deti 1.- 4. ročníka ZŠ zaradené do ŠKD. Počet oddelení závisí od počtu prihlásených detí na daný školský rok.

Ranná činnosť a záverečná činnosť je realizovaná vo veľkej budove pavilónu A na Borodáčovej a vo vestibule na Tomášikovej, kde sú vytvorené veľmi dobré podmienky na odpočinok a hry. Popoludňajšia činnosť je realizovaná tiež vo veľkej budove pavilónu A na Borodáčovej a vo vestibule na Tomášikovej, kde vychovávateľka prevezme deti v kmeňovej triede ktorá slúži na odpočinok, hry a prípravu domácich úloh. Pobyt vonku sa uskutočňuje na školskom dvore a na multifunkčnom ihrisku pri kostole.

Máme k dispozícii knižnicu a detské ihrisko s trampolínou, preliezačkami, lezeckou stenou a multifunkčným ihriskom.

Dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení školy pre rodičov. Pripravujeme darčeky na vianočné a veľkonočné trhy, realizujeme karnevaly a iné zábavné aktivity. 

V ŠKD sa snažíme poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu, vytvoriť podmienky, aby sa deti čo najkvalitnejšie pripravili na vyučovanie, podporovať deti v priateľských vzťahoch s rovesníkmi, viesť deti k aktívnej pohybovej činnosti a zdravému životnému štýlu, ku tvorivosti, ku zdravej komunikácii, zdvorilosti, vzájomnej pomoci, empatii a úcte.

Vo výchovnej práci medzi najdôležitejšími a najbežnejšími formami sú: hry a didaktické hry, tematické vychádzky, dramatizácia, besedy, výtvarné práce, práca s informačno-komunikačnými technológiami, návšteva knižnice a práca s knihou, technické práce s rôznymi druhmi materiálov, riadený rozhovor, tímová a samostatná práca, spolupráca.

Vychovávateľky v Škd v šk. roku 2022/2023

1.  odd. Mgr. Janka Kaderková
Mgr. Gabriela Stegmannová
janka.kaderkova@borodacova.sk
gabriela.stegmannova@borodacova.sk
2.  odd. Mgr. Alžbeta Krajči alzbeta.krajci@borodacova.sk
3.  odd. Andrea Gerbocová andrea.gerbocova@borodacova.sk
4.  odd. Mgr. Jaroslava Bardiovská jaroslava.bardiovska@borodacova.sk
5.  odd. Ing. Angelika De Donnová angelika.dedonnova@borodacova.sk
6.  odd. Bc. Patrícia Zimovčáková patricia.zimovcakova@borodacova.sk
7.  odd. Veronika Horváthová veronika.horvathova@borodacova.sk
8.  odd. Mgr. Miriam Rusinová miriam.rusinova@borodacova.sk
9. odd.

Mgr.Zuzana Pomajbišová

Mgr. Vanesa Kubelková

zuzana.pomajbisova@borodacova.sk

vanessa.kubelkova@borodacova.sk