Školský klub a krúžky

Krúžky v školskom roku 2020/2021

 Krúžky poskytované v ZŠ s uplatnením  Vzdelávacieho poukazu

Názov záujmového útvaru Aktivita pre žiakov Vyučujúci Termín
Príprava na T9- SJL 2. stupeň- 9.r. Mgr. Mário Starovič UT 14:00-15:00
Príprava na T9- MAT 2. stupeň- 9.r. Mgr. Andrea Adamčíková ST 14:00-15:00
Turistický  krúžok

2. stupeň

5.-8.r.

Mgr. Renáta Ponyová PI 14.00-15.00
Anglická konverzácia

2.stupeň

5.-8.r.

Mgr. Soňa Kristlová ŠT 14:00-15:00
Športové hry 2.stupeň Mgr. Kristína Ondrejičková ŠT 14:00-15:00
Kariérové poradenstvo 2. stupeň Mgr. Anna Gajdošová UT 14:00-15:00
Výtvarný krúžok 1.stupeň Mgr. Andrea Tury ST 14:00-15:00
Čitateľský krúžok 1.stupeň-2.-3.r. Mgr. Vanda Liďáková ŠT 14:00-15:00
Dramatizované čítanie 1.stupeň. Mgr. Katarína Nováková UT 14:00-15:00
Pohybové hry 1.stupeň Mgr. Vanesa Kubelková UT 14:00-15:00

Krúžky spoplatnené poskytovateľom (bez uplatnenia VP)

ŠPORTmaniak

BENITIM

1.stupeň-1.,2.r.

lektor

 BENITIM

PO 14:00-15:00

147.- eur

ŠPORTmaniak

BENITIM

1.stupeň-3.,4.r.

lektor

 BENITIM

ST 14:00-15:00

147.- eur

ŠPORTmaniak

BENITIM

     2.stupeň

5.-9. r.

lektor

BENITIM

PO 15:00-16:00

147.- eur

Krúžková činnosť sa na základe rozhodnutia ministerstva školstva dočasne nevykonáva !

Charakteristika Školského klubu detí pri zš borodáčovA v šk. roku 2020 / 2021

Náš školský klub je medzistupeň medzi školou a rodinou. ŠKD je v prevádzke celý rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

činnosť škd prebieha iba od konca vyučovania do 17:00 hodiny

Na školský rok 2020/2021 bola stanovená úhrada za pobyt v ŠKD suma 17,20 –  EUR mesačne.

Pri platbe záväzne  napíšte do poznámky meno a priezvisko dieťaťa , triedu. Platbu vytlačte a odovzdajte Vašej  vychovávateľke na kontrolu platieb do 20. dňa v predošlom mesiaci. Platbu za september realizujte do 4.9.2020.

Zápisný lístok pre škd

IBAN: SK34 0200 0000 0042 3916 3854

Náš ŠKD poskytuje výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania pre deti 1.- 5. ročníka ZŠ zaradené do ŠKD. Počet oddelení závisí od počtu prihlásených detí na daný školský rok.

Ranná činnosť a záverečná činnosť je realizovaná vo veľkej budove pavilónu A, kde sú vytvorené veľmi dobré podmienky na odpočinok a hry. Popoludňajšia činnosť je realizovaná tiež vo veľkej budove pavilónu A, kde vychovávateľka prevezme deti v kmeňovej triede ktorá slúži na odpočinok, hry a prípravu domácich úloh. Pre potreby ŠKD je vytvorená herňa, v ktorej sa oddelenia striedajú. Herňa je vybavená: CD prehrávačom, TV, DVD, spoločenskými a stolovými hrami.

Máme k dispozícii knižnicu a detské ihrisko s trampolínou, preliezačkami, lezeckou stenou a multifunkčným ihriskom.

Dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení školy pre rodičov. Pripravujeme darčeky na vianočné a veľkonočné trhy, realizujeme karnevaly a iné zábavné aktivity. 

V ŠKD sa snažíme poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu, vytvoriť podmienky, aby sa deti čo najkvalitnejšie pripravili na vyučovanie, podporovať deti v priateľských vzťahoch s rovesníkmi, viesť deti k aktívnej pohybovej činnosti a zdravému životnému štýlu, ku tvorivosti, ku zdravej komunikácii, zdvorilosti, vzájomnej pomoci, empatii a úcte.

Vo výchovnej práci medzi najdôležitejšími a najbežnejšími formami sú: hry a didaktické hry, tematické vychádzky, dramatizácia, besedy, výtvarné práce, práca s informačno-komunikačnými technológiami, návšteva knižnice a práca s knihou, technické práce s rôznymi druhmi materiálov, riadený rozhovor, tímová a samostatná práca, spolupráca.

Vychovávateľky v Škd v šk. roku 2020/2021

1.      odd. Horváthová Veronika horvathova@borodacova.sk Pondelok 17:00 – 17:30
2.   odd. Mgr. Rušinová  Miriama rusinova@borodacova.sk utorok 16:30 – 17:30
3.   odd.  Michnová Stanislava stanislava.michnova@borodacova.sk Pondelok 17:00
4.   odd. Mgr. Alžbeta Krajči krajci@borodacova.sk streda 16:30 – 17:30

5.      odd.

 

Mgr.Pomajbišová  Zuzana

Mgr. Ružičková Lila

pomajbisova@borodacova.sk
ruzickova@borodacova.sk
streda 13:00 – 14:00
pondelok 16:30 – 17:30
6.   odd. Mgr. Penevová Soňa sona.penevova@borodacova.sk Streda 8:00
7.   odd. Andrea Gerbocová andrea.gerbocova@borodacova.sk Štvrtok 17:00
8.  odd. Mgr. Lenka Janigová lenka.janigova@borodacova.sk Utorok 17:00 – 17:30