Školský klub a krúžky

Krúžky v školskom roku 2021/2022

Krúžky organizované školou s uplatnením vzdelávacieho poukazu

  Názov záujmového útvaru Aktivita pre žiakov Vyučujúci Termín
1. Turistický 5.-9.roč. Mgr. Ponyová Piatok, Sobota
2. Príprava na testovanie z MAT 8. -9. roč. Mgr. Adamčíková Utorok 14:00 hod
3. Príprava na testovanie zo SJL 9. roč. Mgr. Starovič Streda 14:00 hod
4. Sunny english 1.-4. roč. Borodáčova,Tomášikova Mgr. Luptáková Pondelok 14:00 hod
5. Konverzácia v nemeckom jazyku

7.-9. roč.

Borodáčova

Mgr. Oršulová Utorok 14:00 hod
6. Zdravotnícky 4.– 9. roč. Mgr. Kissová Pondelok 14:00 hod
7. Výtvarný

1.-3.roč.

Tomášikova

Mgr. Gregová Štvrtok 14:00 hod
8. Výtvarný 1.-4.roč. Borodáčova Mgr. Tury Pondelok 14:00 hod
9. Pohybové hry

1.-4.roč.

Borodáčova,Tomášikova

Mgr. Kubelková Utorok 14:00 hod
10. Zábavná matematika

3.-4. roč.

Borodáčova,Tomášikova

Mgr. Stašová Streda 14:00 hod
11. Florbal

5.-9. roč.

Borodáčova,Tomášikova

Mgr. Pečeňuk Streda 14:00 hod
12. Krúžok šikovných rúk

1.-5.roč.

Borodáčova,Tomášikova

Mgr. Musilová Utorok 14:00 hod
13. Z rozprávky do rozprávky

1.-3. roč

Tomášikova

Mgr. Flochová Streda 14:00

Krúžková činnosť sa začína od 4.10.2021

 Školský klub detí

ŠKD je v prevádzke od 6:30 – 7:30 (pred vyučovaním) a po vyučovaní až do 17:30

Na školský rok 2021/2022 bola stanovená úhrada za pobyt v ŠKD suma 17,50 –  EUR mesačne.

Pri platbe záväzne  napíšte do poznámky meno a priezvisko dieťaťa , triedu. Platbu vytlačte a odovzdajte Vašej  vychovávateľke na kontrolu platieb do 10. dňa v predošlom mesiaci.

Zápisný lístok do škd

IBAN: SK34 0200 0000 0042 3916 3854

Náš ŠKD poskytuje výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania pre deti 1.- 4. ročníka ZŠ zaradené do ŠKD. Počet oddelení závisí od počtu prihlásených detí na daný školský rok.

Ranná činnosť a záverečná činnosť je realizovaná vo veľkej budove pavilónu A na Borodáčovej a vo vestibule na Tomášikovej, kde sú vytvorené veľmi dobré podmienky na odpočinok a hry. Popoludňajšia činnosť je realizovaná tiež vo veľkej budove pavilónu A na Borodáčovej a vo vestibule na Tomášikovej, kde vychovávateľka prevezme deti v kmeňovej triede ktorá slúži na odpočinok, hry a prípravu domácich úloh. Pobyt vonku sa uskutočňuje na školskom dvore a na multifunkčnom ihrisku pri kostole.

Máme k dispozícii knižnicu a detské ihrisko s trampolínou, preliezačkami, lezeckou stenou a multifunkčným ihriskom.

Dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení školy pre rodičov. Pripravujeme darčeky na vianočné a veľkonočné trhy, realizujeme karnevaly a iné zábavné aktivity. 

V ŠKD sa snažíme poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu, vytvoriť podmienky, aby sa deti čo najkvalitnejšie pripravili na vyučovanie, podporovať deti v priateľských vzťahoch s rovesníkmi, viesť deti k aktívnej pohybovej činnosti a zdravému životnému štýlu, ku tvorivosti, ku zdravej komunikácii, zdvorilosti, vzájomnej pomoci, empatii a úcte.

Vo výchovnej práci medzi najdôležitejšími a najbežnejšími formami sú: hry a didaktické hry, tematické vychádzky, dramatizácia, besedy, výtvarné práce, práca s informačno-komunikačnými technológiami, návšteva knižnice a práca s knihou, technické práce s rôznymi druhmi materiálov, riadený rozhovor, tímová a samostatná práca, spolupráca.

Vychovávateľky v Škd v šk. roku 2021/2022

1.  odd. Mgr. Alžbeta Krajči alzbeta.krajci@borodacova.sk Utorok 16.30 – 17.00
2.  odd. Andrea Gerbocová andrea.gerbocova@borodacova.sk Pondelok 16:30-17:00
3.  odd. Bc. Jaroslava Bardiovská jaroslava.bardiovska@borodacova.sk Pondelok 16:00 – 16:30
4.  odd. Mgr. Janka Kaderková
Mgr. Lila Ružičková

janka.kaderkova@borodacova.sk

lila.ruzickova@borodacova.sk

Utorok 14:00-14:30
Štvrtok o 16.00 hod
5.  odd. Veronika Horváthova veronika.horvathova@borodacova.sk Streda 17:00 – 17:30
6.  odd. Michnová Stanislava stanislava.michnova@borodacova.sk Pondelok 17:00 – 17:30
7.  odd. Mgr. ZuzanaPomajbišová
Mgr. Vanessa Kubelková

zuzana.pomajbisova@borodacova.sk

vanessa.kubelkova@borodacova.sk

Utorok 14:00 – 14.30
Pondelok 16:00-16:30
8.  odd. Angelika De Donnová angelika.dedonnova@borodacova.sk Utorok 16:30 – 17:00
9. odd. Mgr. Miriam Rušinová miriam.rusinova@borodacova.sk Pondelok 16:30 – 17:00