Školský poriadok

Školský poriadok je základným rámcom pre fungovanie školského kolektívu ZŠ Borodáčova. Je to súhrn práv, povinností a noriem spolužitia žiakov,   učiteľov, vychovávateľov a ostatných zamestnancov školy. Jeho dodržiavanie je základnou povinnosťou každého žiaka, rodiča, ale aj učiteľa. Školský poriadok bol aktualizovaný k 1.9.2023.

 

Školský poriadok