Oznamy

Zápis 2020

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vás prosíme vyplniť z dokumentov tie, ktoré sú potrebné pre správnu evidenciu Vášho dieťaťa. Zároveň môžete priložiť scan rodného listu pre kontrolu údajov.

Vyplnené tlačivá zašlite do 24.4.2020 na e-mail: zapis.zs@borodacova.sk

Poprosíme o korektné a pravdivé údaje, pretože tie budú následne po otvorení školy aj kontrolované fyzicky. Hlavne čo sa týka adresy trvalého bydliska z občianskeho preukazu, rodné číslo sa bude kontrolovať podľa rodného listu. V sekcii cudzí jazyk je na výber iba anglický jazyk, iný na prvom stupni nevyučujeme. Rovnako aj náboženstvo sa vyučuje iba rímsko-katolícke.

Bližšie informácie a potrebné dokumenty nájdete tu.

Rady pre rodičov pri učení sa s deťmi s poruchou pozornosti

Pokyny často viackrát zopakujte,  s poruchou pozornosti súvisí aj porucha krátkodobej pamäti. Zadávajte jednoduchšie pokyny /jednotlivo/ a overte si, či  dieťa pochopilo.

 • Rešpektujte jemný psychomotorický nepokoj, pokiaľ nie je tak silný, aby odvádzal pozornosť  od učenia. 
 • Zadávajte mu skôr zaujímavé činnosti, nie dlhé, predchádza sa tým rozkolísaniu pozornosti a predčasnej únave.  Využite pri učení činnosti, ktoré ho zaujímajú, bavia.
 • Pochvala, ocenenie konkrétnych schopností a zručností, pozitívnych vlastností Vášho dieťaťa, jeho vynaloženej snahy, vyjadrenie Vašej dôvery hrá často kľúčovú úlohu: úsmev, povzbudzujúce gestá
 • Lepšie sa sústrediť pomáha i striedanie činností, zmena činností J Uplatňujte zásadu „krátko a častejšie“, kedy dieťa pracuje v kratších a častejšie sa striedajúcich úsekoch.
 • Pomáha i striedanie, zmena pracovných polôh. J Dieťa sa môže postaviť, kľaknúť za stoličku, … Dá sa pracovať aj v ľahu na koberci /ak nepíše/.
 • Niekedy pomôže aj opätovné upútanie pozornosti a využitie intenzity a zafarbenia Vášho hlasu.
 • Rozdeľte činnosť na jednotlivé kroky-„ Najskôr si urobím zápis, teraz zapíšem príklad, nakoniec napíšem odpoveď.“
 • Pozornosť udržiavate obmedzením nadbytočných, rušivých podnetov a poskytnutím primeraného množstva podnetov. 
 • Dieťa by malo sedieť čelom k stene, na stole by malo mať len to, čo aktuálne skutočne potrebuje. Pozitívne je aj obmedzenie zvukových podnetov.
 • Prostredie, v ktorom dieťa pracuje, by malo byť prehľadné, usporiadané, pokojné.
 • Pozornosť zlepšuje aj krátky odpočinok, odreagovanie pohybom /dieťa ide na WC, napije sa, niečo donesie,  …/, či ak si položí hlavu na chvíľu na stôl, ľahne si, krátko relaxuje.
 • Pri výraznejších ťažkostiach s koncentráciou pozornosti je treba využiť čo najviac obdobie jeho zvýšenej výkonnosti– často na začiatku učenia sa, ráno.
 • Brzdite tendenciu Vášho dieťaťa k rýchlim a impulzívnym reakciám. Veďte svoje dieťa k odloženiu impulzívnej reakcie /napr. až po minútke, rozmyslení a pod./.

Prajem veľa úspechov a hlavne dobré zdravie.
školská psychologička Mgr. Tatiana Zimová – Tordajiová

Informácie o platbách

V súvislosti s platbami za originálne kompetencie sa podľa nariadenia MČ Ružinov bude postupovať nasledovne:

PLATBY ZA MŠ:

* Zákonný zástupca uhradí mesiac marec. Platby ZA MESIACE APRÍL – DO ZAČATIA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA NEUHRÁDZA.
V prípade začatia vzdelávania (napr v júni) bude prepočítaná platba z marca a podľa počtu vzdelávacích dní bude/ nebude zákonný zástupca uhrádzať pomerný doplatok.
* V prípade, že zákonný zástupca uhradil platbu za polrok trvalým
príkazom už v januári, budú sa prepočítavať „vratky“ k 31.8.2020
* Platby za marec riaditeľ školy odvedie mestskej časti do
10.4.2020

PLATBY ZA ŠKD:

* Zákonný zástupca uhradí mesiac marec. Platby za mesiace apríl – do začatia vzdelávania NEUHRÁDZA.
* V prípade, že zákonný zástupca uhradil platbu za polrok trvalým príkazom už v januári, budú sa prepočítavať „vratky“ k 31.8.2020
* Platby za marec riaditeľ školy odvedie mestskej časti do 10.4.2020

PLATBY ZA ŠJ sa do začatia vzdelávania neuhrádzajú.

Tipy ako zvládnuť aktuálnu situáciu

Milí rodičia a milé deti, v poslednom období sa náš život výrazne a nečakane zmenil. Sme doma a máme obmedzené sociálne kontakty a komunikáciu. Mnohí z nás sa na túto novú situáciu potrebujeme adaptovať. Počas adaptácie môžeme pociťovať rôzne nepríjemné a negatívne emócie ako stres, strach, úzkosť , bezradnosť a podobne. Tieto pocity sú na mieste a reagujeme normálne. Máme tu situáciu, ktorú sme doteraz nepoznali a preto sme opatrní a cítime sa nepohodlne.

Ako to so svojimi deťmi môžeme lepšie zvládnuť ?

 1. Nepomýľte si voľno s dovolenkou.
 2. Vytvorte si režim.
 3. Naplánujte si deň a týždeň.
 4. Školské povinnosti si pravidelne plňte behom doobedia.
 5. Majte spoločné raňajky.
 6. Zapájajte svoje deti do prípravy jedla a iných domácich povinností.
 7. Spoločne obedujte.
 8. Poobede si naplánujte aktivity na oddych aj pohyb.
 9. Zabezpečte sebe aj svojím deťom zmenu činnosti.
 10. Veľa sa rozprávajte o tom čo cítite a prežívate.
 11. Vysvetlite deťom, prečo sme doma, primeraným spôsobom vysvetlite čo to je koronavírus, ako sa chrániť.
 12. Majte dostatok pohybu, absolvujte prechádzky, zacvičte si doma.
 13. Nezabúdajte na humor, smiech lieči.
 14. Buďte na seba milí, ak sa vám podarí povedať niečo nepríjemné hneď sa ospravedlňte.
 15. Volný čas vyplňte zaujímavými hrami.
 16. Obmedzte deťom trávenie času pri počítačových hrách, tie dovoľte iba minimum.
 17. Pomôžte deťom vymyslieť zaujímavé a tvorivé aktivity (výroba albumov, veľkonočnej výzdoby, písanie denníka… )

Nedostatok aktivít môže u detí spôsobiť nudu, apatiu, smútok, depresiu, alebo naopak, môže viesť ku zvýšenému nepokoju, podráždenosti, hnevu či iným psychickým problémom

Ak pociťujete úzkosť a strach a neviete si poradiť zavolajte na tieto kontakty:

Kontakty odbornej bezplatnej online pomoci pre žiakov a rodičov:

 1. Zelená linka VÚDPAP (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) https://vudpap.sk/– 0800 864 833 – denne 9:00 – 18:00 alebo email: koronavirus@vudpap.sk – nonstop
 2. Linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/– 0800 800 566 – nonstop
 3. Linka detskej istoty  http://www.ldi.sk/– 116 111 – nonstop
 4. Kontakty odbornej online pomoci pre študentov – Internetová poradňa pre mladých IPčko – https://ipcko.sk/– denne od 7:00 do 24:00 hod

V prípade potreby môžete kontaktovať aj školského psychológa na mailovú adresu: zimova@gmail.com

 

 

 

 

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania

Vážení rodičia a žiaci,

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Rozhodnutie z 26.marca 2020

Informácie o online vyučovaní

  Viac ako 100 webinárov, on-line hodín, odporúčania pre učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov aj vysoké školy. To všetko už od dnes nájdete na www.ucimenadialku.sk. Stránka vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a rezortu školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu.

Čítať viac

Usmernenia a dokumenty ku koronavírusu

Vážení rodičia,v prílohe tejto správy nájdete usmernenia na ochranu pred vírusom COVID-19, leták s možnosťami ochrany, rozhodnutie o zrušení hromadných podujatí, rozhodnutie o domácej izolácii a nariadenie starostu MČ Bratislava – Ružinov o prerušení vyučovania. Čítať viac