Oznamy

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, riaditeľ ZŠ Borodáčova oznamuje, že na deň 7.5.2018 udeľuje žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

ŠKD bude v prevádzke ako obvykle, treba však do konca apríla nahlasiť svoje dieťa príslušnej p. vychovávateľke.

 

Zápis 2018

Vážení rodičia budúcich prvákov!

 

    Každý rok v septembri zasadnú prvýkrát do školských lavíc tisíce prvákov. Je to pre nich ale aj pre Vás – rodičov – veľká zmena, s ktorou sa musíte vysporiadať. Určite chcete, aby ste tento dôležitý medzník v živote Vášho dieťaťa zvládli čo najlepšie. A preto Vám odporúčame práve našu školu – ZŠ Borodáčová 2, Bratislava –  kde vládne priateľská atmosféra, otvorenosť vo vzťahu k našim žiakom a ich rodičom, veľká trpezlivosť  s našimi prvákmi, ale zároveň kladieme dôraz na zážitkové, kvalitné a moderné vzdelávanie, digitálne učivo a najnovšie technológie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich vyučovacích predmetov. (interaktívna tabuľa, využívanie tabletov a počítačov vo vyučovaní…). Zápis  sa uskutoční 6. a 7. apríla 2018.

 

   Čo Vám môže naša škola ponúknuť?

V prvom rade kvalitné vyučovanie dvoch svetových jazykov, ktoré otvárajú našim deťom nové možnosti a dvere do celého sveta. Už od prvého ročníka vyučujeme naše deti nielen informatiku ale  aj v bilingválnej forme  anglický a nemecký jazyk veľmi známou a osvedčenou metódou CLIL. Veľkým bonusom pre naše deti je to, že už v druhom ročníku trénujú anglický jazyk priamo s „native“ lektorom.

Ďalšou možnosťou je zvolenie si triedy s posilnenou výučbou matematiky a neskorším pridaním hodín programovania

    Naši žiaci už v prvom ročníku majú kurz  korčuľovania, plávania, v neskorších ročníkoch školu v prírodelyžiarsky kurz. Ďalej majú veľký priestor pre sebarealizáciu v rámci voľnočasových aktivít, či už v Školskom klube detí alebo v rámci mimoškolskej činnosti v záujmových útvaroch rôzneho zamerania.

    Radi Vás privítame na našej škole dňa 22. marca 2018 v čase od 8,00 do 16,00, kedy sa u nás uskutoční Deň otvorených dverí.

Môžete  si pozrieť priestory našej školy, technické a materiálne vybavenie, našu prácu na vyučovaní a popoludňajšiu činnosť v Školskom klube detí.

Takže – u nás sa môžete zapísať do týchto tried:

 • trieda s vyučovaním CLIL anglický jazyk
 • trieda s vyučovaním CLIL nemecký jazyk
 • prírodovedná trieda so zameraním na matematiku a informatiku
 • trieda pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (pre žiakov s ľahkými poruchami pozornosti alebo aktivity a čiastkovými poruchami)

 

Základná škola Borodáčova 2 Vás pozýva na zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019.

V zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní   zástupcovia   povinní   v tieto   dni prihlásiť na zápis deti, ktoré   do 31. 08. 2018 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245 / 2008 Zb. o jeden rok. V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní  zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2018, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Rodičia iných národností môžu svoje deti prihlásiť do základných škôl s vyučovacím jazykom svojej národnosti na území mesta Bratislavy, ak taká škola existuje.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • rodný list dieťaťa
 • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

 

Bližšie informácie k zápisu nájdete po kliknutí sem !

Pozvánka na otvorenú hodinu

Vážení rodičia a priatelia školy,srdečne Vás pozývame na otvorenú hodinu korčuľovania v piatok 2. 3. 2018 na Zimný štadión Vladimíra Dzurillu v čase od 9:30 do 11:00 hodiny.

 

Výzva na prihlásenie sa do Rady školy

Vážení rodičia,máte záujem o spoluprácu so školou, podieľať sa na jej rozvoji a máte záujem
pracovať v Rade školy? Prihláste sa u predsedu RŠ, Mgr. Zuzany Seleckej,mailom na adresu: selecka@borodacova.sk alebo na sekretariáte školy do 30.marca 2018. V apríli na schôdzach TA ZRPŠ bude z prihlásených rodičov voľba do RŠ.
Ďakujeme.

Mgr. Zuzana Selecká, predseda RaŠ

Kurz korčuľovania pre prvý stupeň ZŠ

Už tradične sa žiaci 1. stupňa našej školy v mesiaci február zúčastnia kurzu korčuľovnia. Ten sa uskutoční od 26.2 do 2.3.2018 (1. a 2. ročník) a 5.2 – 9.2 (3. a 4. ročník) na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v Ružinove.

 • 1. a 2.  ročník sa kurzu zúčastnia v dňoch 26.2 – 2.3 od 9:10 do 11:50 hod.
 • 3. a 4. ročník sa kurzu zúčastnia v dňoch 5.2 – 9.2 od 8:30 do 11:15
 • každý deň je odchod na kurz aj návrat z neho pod dozorom pedagogických zamestnancov spred školy
 • zmluvná doprava – parkovisko OD Kocka – vybavuje organizátor kurzu
 • priniesť si nabrúsené korčule s dlhými šnúrkami. Z dôvodu ochrany hlavy a rúk je povinná ochranná prilba, rukavice, odporúčame chrániče zápästia. Organizátor bude riešiť poistnú udalosť len v prípade použitia protinárazových ochranných prostriedkov.
 • pred začiatkom výcviku doma skontrolovať funkčnosť korčúľ
 • veci na korčuľovanie a desiatu spolu zbaliť do jedného ruksaku
 • NEDÁVAŤ ŽIADNE IGELITOVÉ TAŠKY DO  RUKY!!!
 • náhradné oblečenie na prezlečenie môže mať žiak odložené v šatni školy, nezbaliť ho deťom so sebou na korčuľovanie
 • počas kurzu korčuľovania frekventanti KK budú mať časť 1. vyuč. hodiny,ale žiaci si nebudú nosiť školskú aktovku s pomôckami !
 • po absolvovaní korčuľovania a návrate do školy pokračujeme vo vyučovaní podľa upraveného rozvrhu vo svojich kmeňových triedach
 • počas trvania kurzu korčuľovania neodporúčame nosiť žiakom cennosti, mobilné telefóny a zbytočnosti do školy
 • do 26.1.2018 odovzdať triednej učiteľke doklad o zaplatení kurzu a prihlášku na kurz korčuľovania – návratku !
 • Frekventanti kurzu korčuľovania nosia domov dennodenne ruksak s korčuľami a ochrannými pomôckami na vysušenie a kontrolu funkčnosti !!!
 • Pred začiatkom kurzu triedni učitelia dôsledne poučia žiakov o bezpečnom a slušnom správaní sa počas kurzu korčuľovania a poskytnú im všetky potrebné informácie.
 • Samotný KK prebieha pod vedením inštruktorov – trénerov korčuľovania, ktorí preberajú právnu zodpovednosť za frekventantov kurzu počas výcviku na ľadovej ploche.
 • Po skončení výcvikovej hodiny pedagóg opäť preberá zodpovednosť za žiakov, ktorých odvedie do šatne a pomôže im s prezúvaním a zbalením sa do ruksaku.

Informácie k testovaniu deviatakov

Testovanie deviatakov z matematiky a slovenského jazyka pod názvom Testovanie 9 sa tento rok uskutoční dňa 21.3.2018. Náhradný termín je 5.4.2018.

Žiaci budú písať test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Naši žiaci si testovanie vyskúšajú formou nácviku vyplňovania testov a záverečnej prípravy v dňoch 19. – 20.3.2018.

Bližšie informácie nájdete na http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/fin_Zakladne_informacie_T9_2018.pdf

Deviatakom prajeme veľa šťastia !

Lyžiarsky výcvikový kurz 2018

Žiaci školy majú aj tento rok možnosť zúčastniť sa na lyžiarskom výcvikovom kurze. Ten sa uskutoční 11.3 – 16.3.2018 v lyžiarskom stredisku Ždiar – Bachledova dolina.

Cena kurzu je 200€, v cene je zahrnuté stravovanie (plná penzia), ubytovanie, doprava, skipassy a inštruktori.

Prihlášku na LVVK treba odovzdať do 9.2.2018.

Deň otvorených dverí a zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo školy srdečne pozýva všetkých rodičov budúcich prváčikov na Deň otvorených dverí a zápis do 1.ročníka.

Deň otvorených dverí sa uskutoční 22.3.2018.

Zápis do prvého ročníka bude prebiehať v piatok 6.4 od 14:00 do 18:00  a v sobotu 7.4 od 8:00.

Tešíme sa na stretnutie s Vami !