Informácia k podávaniu prihlášok na SŠ

 

Prihlášky sa budú podávať v listinnej forme a nie v elektronickej forme (prosím nepodávať elektronicky cez EDUPAGE ani keby EDUPAGE túto možnosť poskytoval)

Uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca si môže podať prihlášku, v ktorej uvedie v poradí podľa záujmu:

najviac 2 odbory vyžadujúce overenie schopností, zručností alebo nadania (talentové)

najviac 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie schopností, zručností alebo nadania (netalentové).

 

Postup a dôležité termíny:

Zákonný zástupca vyplní podklady k Žiadosti o prihlášku na SŠ a odovzdá prostredníctvom žiaka alebo osobne triednemu učiteľovi (ak bude triedny učiteľ chýbať, tak pani výchovnej poradkyni Ponyovej, prípadne pani zástupkyni Seleckej, podklady je možné v prípade karantény, PN poslať na školský mail výchovnej poradkyne renata.ponyova@borodacova.sk)   Termín odovzdania:  do 18.2.2022

Škola vyplní prihlášku na SŠ a prostredníctvom žiaka odovzdá na kontrolu zákonnému zástupcovi. Termín odovzdania:  do 25.2.2022

Zákonný zástupca skontroluje vytlačenú prihláškuchyby viditeľne označí priamo do prihláškyvráti ju prostredníctvom žiaka výchovnej poradkyni. Termín odovzdania: 8.3.2022

Škola vytlačí prihlášky a potvrdí ich, prostredníctvom žiakov odovzdá zákonnému zástupcovi. Termín odovzdania: 14.3.2022

Zákonný zástupca k prihláškam pripojí povinné prílohy (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára pre vybrané odbory, kópie chýbajúcich vysvedčení, potvrdenie CPPPaP, potvrdenia športového zväzu) a nepovinné prílohy (diplomy zo súťaží).

Každá prihláška musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami žiaka a aj žiakom. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku bude podpisovať iba jeden z nich. O tejto skutočnosti treba doručiť písomné vyhlásenie riaditeľovi strednej školy.

Zákonný zástupca prihlášku na SŠ spolu s prílohami doručí POŠTOU alebo OSOBNE príslušnej strednej škole. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

Termín doručenia prihlášok: 20.3.2022 Termín doručenia prihlášok je jednotný pre všetky odbory vzdelávania.

Prihlášku, na ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia za 1.polrok z dôvodu overovania športového  výkonu v čase od  21.marca 2022 po 14 apríla 2022

Viac info na: https://www.minedu.sk/data/att/21956.pdf

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

  NETALENTOVÉ ODBORY TALENTOVÉ ODBORY
1.      termín 2. alebo 3. mája 2022 4., 5. alebo 6. mája 2022
2.      termín          9. alebo 10. mája 2022 11., 12. alebo 13. mája 2022

TESTOVANIA:

Testovanie 9:     6.4.2022

Testovanie 5:    18.5.2022

TERMÍNY – prijímacky 2022
zoznam odborov, ktoré vyžadujú zdravotnú spôsobilosť
príloha o zdravotnej spôsobilosti