Oznamy

Vianočné prianie

Šťastné a pokojné

prežitie vianočných sviatkov.

Nech je pre Vás

nasledujúci rok

rokom radosti,

šťastia a úspechov!

praje kolektív

ZŠ s MŠ Borodáčova 2

Bratislava 821 03

Oznámenie MČ Ružinov o návrate detí do škôl

Milí rodičia,

na základe včerajšieho rozhodnutia krízového štábu nebudú 2. stupeň základných škôl a stredné školy zatiaľ otvorené. Minister školstva po rokovaní potvrdil, že jeho rezort urobí všetko preto, aby sme všetci do Vianoc vedeli, za akých podmienok by bol návrat do škôl od 8. januára možný. Aj nový koncept však ešte bude musieť schváliť krízový štáb, ktorý bude zvažovať všetky aspekty tohto kroku.

Prosíme vás preto o trpezlivosť. V tejto chvíli nemáme iné informácie ako vy, ale hneď ako budeme vedieť viac, určite vám dáme vedieť. Žiadne z týchto rozhodnutí však nie je v kompetencii samosprávy a už vôbec nie škôl samotných.

Rovnako vás prosíme, aby ste od našich riaditeliek a riaditeľov, ani od našich učiteľov nežiadali vysvetlenie odkladu návratu detí do škôl, zavádzaných rozhodnutí ani ich právneho ukotvenia. Nik z nich tieto pravidlá netvorí a nemôžu ich meniť.

Ďakujeme za porozumenie.

Mgr. Tatiana Tóthová

riaditeľka

Komunikačné oddelenie
Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov

Mierová 21 | 827 05 Bratislava | Slovenská republika

Aktuálne informácie pre rodičov po celoplošnom testovaní

Vážení rodičia, prosíme o dôkladné preštudovanie priloženého dokumentu na webe.
 

Pozitívny výsledok testu

V prípade, že mal zamestnanec alebo ktokoľvek z rodiny dieťaťa pozitívny test, zostáva v domácej izolácii celá rodina 10 dní, a to bez ohľadu na to, či mali ostatní členovia domácnosti negatívny test.

 

Ak mal žiak pozitívny test, zostáva v karanténe. Rodič je povinný o zdravotnom stave dieťaťa informovať pediatra  a ospravedlnenie do školy mu vydáva lekár.

 

V prípade, že bol pozitívne testovaný učiteľ, ktorý vyučoval prezenčne, odporúča sa, aby trieda prešla na 10 kalendárnych dní na dištančné vzdelávanie.

 

Negatívny výsledok testu

Každý, kto v termíne od 29. októbra do 1. novembra podstúpil testovanie a chce nastúpiť do práce, vstúpiť do akejkoľvek prevádzky alebo sa voľne pohybovať, musí mať pri sebe potvrdenie o negatívnom výsledku testu.

„Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa §1 ods.1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa §1 ods. 2 písm. a) až r); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.“

 

Netestovaná osoba

Do budovy školy môže vstúpiť bez výsledku testu len dieťa do 10 rokov a osoby, na ktoré sa vzťahujú výnimky. Rodič musí zároveň predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti a svojím vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.

„Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.“

 

Platí tiež, že zákonný zástupca predkladá škole po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

 

Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ netestovaný človek má zákaz vstupu do zariadenia, teda v prípade sprevádzania dieťaťa rodičom do školy, rodič nemôže vstúpiť do objektu školy.

 

Bez testu môže vstupovať do vonkajších a vnútorných priesotrov školy žiak nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch.

 

Rodičom, ktorí sa nedali testovať rezort školstva odporúča, aby dieťa nedávali do materskej alebo základnej školy najbližších 10 kalendárnych dní a aby využili ospravedlnenie dieťaťa na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne by 12. novembra dieťa nastúpilo do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10-dňovej domácej izolácie.

 

V prípade, že sa testovania nezúčastnil učiteľ, taktiež nemôže vstúpiť do budovy školy. V tomto prípade musí byť v domácej 10-dňovej izolácii. Môže pracovať z domu, alebo sa dohodnúť s nadriadeným na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, uvedené sú bližšie vo Vyhláške č. 16 ÚVZ.

Aktualizované 9.11.2020 o 9:20

 

Dištančné vzdelávanie – 1.stupeň

Vážení rodičia,

od stredy 28.10.2020 prechádza naša ZŠ aj 1.stupeň (nie MŠ – tá ide v nezmenenom režime)  na online vyučovanie ( dištančné ) z dôvodu potvrdeného prípadu zamestnanca na ochorenie COVID -19. Doma sa budú vzdelávať žiaci 1. stupňa pravdepodobne až do 5.11.2020. Pravdepodobný nástup žiakov 1. stupňa na prezenčné vyučovanie bude od 10.11.2020. Presnú informáciu dostanete po doručení ďalších pokynov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Prosím, aby žiaci 1. stupňa dodržiavali domácu karanténu a aby ste ich zdravotný stav kontrolovali. Pri príznakoch na ochorenie COVID – 19, zhoršení zdravotného stavu, kontaktujte ošetrujúceho lekára. Rodičia žiakov karanténu nemusia dodržiavať pokiaľ nebolo z RÚVZ Vám stanovené inak.

V stredu 28.10.2020 sa všetci žiaci ( prvého stupňa ) prihlásia o 9:00 cez vytvorené kontá Teams a spoja sa so svojimi triednymi učiteľmi a vychytajú všetko, čo by im mohlo brániť pri online vzdelávaní. Zároveň dostanú rozvrh na hodiny, ktoré budú prebiehať online. Preto Vás žiadame, aby ste si preverili prihlasovacie údaje a funkčnosť Vášho Teamsu.

Zároveň Vás prosím, aby ste Vašim deťom (žiakom 1. stupňa) skontrolovali prístup na MS Teams. V prípade problémov kontaktujte administrátora na administrator@borodacova.sk.

Žiaci 1. stupňa, ktorí z objektívnych dôvodov nemôžu byť pripojení online, kontaktujte svojho triedneho učiteľa a bude Vám učivo poslané inou formou.

Aktivity ŠKD budú prebiehať denne od 28.10.2020 od 14:00 – 16:00 a sú na dobrovoľnej účasti zo strany žiakov.

Žiaci 1. stupňa nemôžu vstupovať do budovy školy počas karantény. O ďalších krokoch Vás budeme okamžite informovať.

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, sa jesenné prázdniny presúvajú na 30.10. a 2.11. 2020 (piatok a pondelok) z dôvodu celoplošného testovania obyvateľov. Okrem toho pribudnú aj nové prázdniny v dňoch 6.11. a 9.11. (piatok a pondelok).

Zároveň prosíme o preštudovanie si Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020

 

Oznam

Z dôvodu pozitívne testovaného pedagóga prvého stupňa riaditeľ školy udeľuje dňa 27. 10. 2020 riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 4. ročníka. ŠKD nebude v prevádzke. Čítať viac

Dištančné vzdelávanie – oznam pre 2. stupeň

Vážení rodičia,

od pondelka 26.10.2020 aj naša škola prechádza na online vyučovanie ( dištančné ) pre žiakov II. stupňa 5. – 9. ročník. Doma sa budú vzdelávať až do 27.11.2020.

V pondelok 26.10.2020 sa všetci žiaci ( druhého stupňa ) prihlásia o 9:00 cez vytvorené kontá Teams a spoja sa so svojimi triednymi učiteľmi a vychytajú všetko, čo by im mohlo brániť pri online vzdelávaní. Zároveň dostanú rozvrh na hodiny, ktoré budú prebiehať online. Preto Vás žiadame, aby ste si preverili prihlasovacie údaje a funkčnosť Vášho Teamsu počas víkendu.

Žiaci druhého stupňa si dnes odnesú zo školy všetky veci z triedy a zo skriniek  a v pondelok si môžu prísť do školy zobrať veci tí žiaci, ktorí dnes neboli v škole. O ďalších krokoch Vás budeme okamžite informovať o jesenných prázdninách, či iných zmenách. Prosím sledujte školskú stránku a edupage.

Žiaci I. stupňa pokračujú vo vyučovaní podľa platného rozvrhu. ŠKD bude fungovať za rovnakých podmienok ako doteraz.

V priestoroch ZŠ s MŠ Borodáčova 2 bude odberné miesto za účelom vykonania testu na Covid 19, preto činnosť v ŠKD v čase prázdnin nebude zabezpečovaná.

Zároveň Vás prosím, aby ste Vašim deťom (žiakom 2. stupňa) skontrolovali prístup na MS Teams. V prípade problémov kontaktujte administrátora na administrator@borodacova.sk.

Žiaci 2. stupňa, ktorí z objektívnych dôvodov nemôžu byť pripojení online kontaktujte svojho triedneho učiteľa a bude Vám učivo poslané inou formou.

Zároveň prosíme o preštudovanie si Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020

Ďakujeme.

 

 

Prevádzka a vnútorný režim školského roka 2020/2021 od 26.10.2020

prevádzka a vnútorný režim školy od 26.10.

kliknite pre prečítanie dokumentu
aktualizované 26.10.2020

Pred vstupom do budovy je povinný každý žiak prejsť ranným filtrom a dodržiavať zásadu R.O.R = ruky+odstup+rúško.Pri vstupe do budovy používať rúško, dezinfekciu rúk.

Info ŠJ
Spôsob platby, číslo účtu, výška réžie a termín uhradenia sú podrobne rozpísané v Zápisný lístok stravníka 2020. Žiaci obedujú výlučne so svojimi triedami, aby nedošlo k zmiešavaniu skupín.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Aktualizované 26.10.2020 o 10:35

 

 

 

 

 

 

 

 

Krúžky ponúkané BENITIM

Vážení rodičia, ponúkame Vám informácie o krúžkoch, ktoré bude na našej škole realizovať spoločnosť BENITIM.

názov kurzu:
                  ŠPORTmaniak
určené pre deti:             1. – 2. ročník
krátky popis kurzu:       Dieťa trénuje počas roka 12 športov, aby zistilo, ktorý šport ho najviac zaujíma.
dni a časy:                     PONDELOK 14:00 – 15:00 hod.
miesto:                           veľká telocvičňa ZŠ Borodáčová
podrobný popis kurzu: ŠPORTmaniak – trénuj  9 športov, z ktorých si  vyberieš ten správny pohyb pre seba.

Jedinečný športový program, vedený profesionálnymi trénermi, v ktorom nájdeme dieťaťu najvhodnejšiu formu

pohybu. Tréningy sú vedené zábavnou formou, ktorá udržuje záujem, pozornosť a motiváciu dieťaťa.  Začiatočníci trénujú športy:  ATLETIKA, KIN-BALL, GYMNASTIKA, KARATE/JUDO, FLOORBAL, DODGEBALL, BASKETBAL, FUTBAL, PREHADZOVANÁ

Dieťa získa základné zručnosti v mnohých športoch, zlepšenie pohybových schopností a celkovej kondície, zlepšenie koordinácie a spevnenie, správny postoj a držanie tela, schopnosť spolupracovať, radostné prežívanie a lepší vzťah k pohybu.

Na konci programu rodičia dostanú Športový profil dieťaťa s odporúčaniami, aký šport je preň vhodný. Program ŠPORTmaniak bol ocenený Cenou Nadácie Orange.
 
názov kurzu:                  ŠPORTmaniak
určené pre deti:             3. – 4. ročník 
krátky popis kurzu:       Intenzívnejšia a technicky náročnejšia nadstavba programu ŠPORTmaniak. 
dni a časy:                     STREDA 15:00 – 16:00 hod. 
miesto:                           veľká telocvičňa ZŠ Borodáčová
podrobný popis kurzu: ŠPORTmaniak – trénuj 12 športov, z ktorých si  vyberieš ten správny pohyb pre seba.

Jedinečný športový program, vedený profesionálnymi trénermi, v ktorom nájdeme dieťaťu najvhodnejšiu formu pohybu. Tréningy sú vedené zábavnou formou, ktorá udržuje záujem, pozornosť a motiváciu dieťaťa.  Pokročilí trénujú športy: ATLETIKA, KIN-BALL, GYMNASTIKA, KARATE/JUDO, FRISBEE, FLOORBAL, BADMINTON / TENIS, DODGEBALL, BASKETBAL, FUTBAL, KRUHOVÝ TRÉNING. Pokročilí trénujú vybraný šport s vyššou intenzitou a náročnejším prevedením. K základnému tréningu pripájame aj nové športy:ŠERM a BASEBALL

Dieťa získa: zručnosti v mnohých športoch, zlepšenie pohybových schopností a celkovej kondície, zlepšenie koordinácie a spevnenie, správny postoj a držanie tela, schopnosť spolupracovať, radostné prežívanie a lepší vzťah k pohybu.

Na konci programu rodičia dostanú Športový profil dieťaťa s odporúčaniami, aký šport je preň vhodný. Program ŠPORTmaniak bol ocenený Cenou Nadácie Orange.

 
 
názov kurzu:                  ŠPORTmaniak
určené pre deti:             5. – 9. ročník 
krátky popis kurzu:      Jedinečný dynamický športový program vystavaný pre športové potreby teenagerov.

dni a časy:                     PONDELOK 15:00 – 16:00 hod.

miesto:                           veľká telocvičňa ZŠ Borodáčová 

podrobný popis kurzu: ŠPORTmaniak TEENage – trénuj  športy, ktoré teenagerov najviac bavia.

Tréningy vedú profesionálni tréneri, ktorí vedia, ako teenagera zaujať pre pravidelný pohyb. Celoročný program je zložený z trénigov zameraných na rýchlosť, výbušnosť, dynamiku, posilňovanie.

Teenageri trénujú športy: ATLETIKA, KIN-BALL, BOJOVÝ ŠPORT / SEBEOBRANA, FLORBAL, BASKETBAL, FUTBAL, KRUHOVÝ TRÉNING, BASEBALL POSILŇOVANIE

Teenager získa zlepšenie pohybových schopností a celkovej kondície, zlepšenie koordinácie a spevnenie tela , správny postoj a držanie tela, schopnosť spolupracovať, radostné prežívanie a lepší vzťah k pohybu.

Na konci programu rodičia dostanú Športový profil dieťaťa s odporúčaniami, aký šport je preň vhodný. Program ŠPORTmaniak bol ocenený Cenou Nadácie Orange.