Pozvánka na zápis a DOD 2019

Vážení rodičia budúcich prvákov!

Každý rok v septembri zasadnú prvýkrát do školských lavíc tisíce prvákov. Je to pre nich ale aj pre Vás – rodičov – veľká zmena, s ktorou sa musíte vysporiadať. Určite chcete, aby ste tento dôležitý medzník v živote Vášho dieťaťa zvládli čo najlepšie.

A preto Vám odporúčame práve našu školu  ZŠ Borodáčová č. 2, Bratislava – kde vládne priateľská atmosféra, otvorenosť vo vzťahu k našim žiakom a ich rodičom, veľká trpezlivosť s našimi prvákmi, ale zároveň kladieme dôraz na zážitkové, kvalitné a moderné vzdelávanie, digitálne učivo a najnovšie technológie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich vyučovacích predmetov ( interaktívna tabuľa, využívanie tabletov a počítačov vo vyučovaní…).

Zápis sa uskutoční 12. a 13. apríla 2019.

    Čo vám môže naša škola ponúknuť?

V prvom rade kvalitné vyučovanie cudzieho svetového jazyka, ktorý otvára našim deťom nové možnosti a dvere do celého sveta. Už od prvého ročníka vyučujeme deti nielen v bilingválnej forme anglický jazyk veľmi známou a osvedčenou metódou CLIL, ale aj informatiku. Veľkým bonusom pre naše deti je to, že už od prvého ročníka trénujú anglický jazyk priamo s ,,native“ lektormi, ktorí pochádzajú výlučne z anglicky hovoriacich krajín a zo skúseností z minulého roku vieme, že angličtina našich žiakov  vďaka tomuto kontaktu a interakcii napreduje oveľa rýchlejšie.

V školskom roku 2019/2020 otvárame 4 triedy prvého ročníka a to:

2 triedy – s anglickým jazykom formou CLIL

1 trieda všeobecná – s výučbou informatiky a anglického jazyka

1 trieda so ŠVVP – porucha aktivity a pozornosti

Naši žiaci už v prvom ročníku majú kurz korčuľovania, plávania a v neskorších ročníkoch školu v prírode lyžiarsky kurz. Ďalej majú veľký priestor pre sebarealizáciu v rámci voľnočasových aktivít, či už v Školskom klube detí alebo v rámci mimoškolskej činnosti v záujmových útvaroch rôzneho zamerania.

Taktiež ponúkame prácu školského špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí spolupracujú pri včasnom odhaľovaní detí s poruchami učenia a poskytujú žiakom odbornú starostlivosť.

     Radi Vás privítame na našej škole dňa 15. marca 2019 v čase od 8.00 do 12.45 a od 13.00 do 15,30 kedy sa u nás uskutoční Deň otvorených dverí.

Môžete si pozrieť priestory našej školy, technické a materiálne vybavenie, našu prácu na vyučovaní, prácu anglických „native speakers“ a ich kontakt a komunikáciu so žiakmi a v popoludňajších hodinách  činnosť v Školskom klube detí.