Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022
9. 4. – 10. 4.2021

 Link na zápisný formulár a iné dokumenty nájdete po kliknutí sem !

1. Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tomto termíne zapísať na plnenie povinnej školskej dochádzky deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona 245/2008 Zb. o jeden školský rok. Zákonní zástupcovia môžu na plnenie povinnej školskej dochádzky prihlásiť i deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku od 1.septembra do konca kalendárneho roku 2021, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie.

2. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis do 1. ročníka bude realizovať elektronickou formou, bez osobnej účasti detí a ich zákonných zástupcov. Zákonný zástupca vyplní elektronickú prihlášku, ktorá bude zverejnená na webovom sídle školy v termíne zápisu – 9. 4. – 10. 4. 2021.

Ďalšie dokumenty k zápisu ( dotazník žiaka, splnomocnenie, zdravotný dotazník, žiadosť o prijatie do 1. ročníka, žiadosť o prijatie do Školského klubu detí, zápisný lístok stravníka, súhlas so spracovaním údajov ) a sken rodného listu dieťaťa pošle zákonný zástupca na mail: zapis.zs@borodacova.sk do 14. 4. 2021.

Ak nemá zákonný zástupca možnosť komunikovať so školou elektronicky, môže si vyzdvihnúť formulár a ďalšie potrebné dokumenty k zápisu dieťaťa do 1. ročníka osobne s potvrdením o negatívnom výsledku testovania na COVID-19 nie starším ako 7 dní dňa 9. 4. 2021 (piatok) od 14:00 do 17:30 alebo 10. 4. 2021 ( sobota ) od 9:00 hod do 11:00 hod. na sekretariáte riaditeľa školy. Následne ho vyplní a odovzdá.

3. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami v elektronickej prihláške sa uskutoční do dvoch týždňov po zápise. O presnom termíne budú zákonní zástupcovia informovaní mailom.

4. Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky je od 1.1.2021 v kompetencii materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Dieťa je však nutné do školy zapísať ( s poznámkou o možnosti predĺženia predškolského vzdelávania ).

5. Predčasné zaškolenie sa vzťahuje na dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok života po 31. auguste. V prípade záujmu o predčasné zaškolenie musí zákonný zástupca predložiť žiadosť, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a súhlasné vyjadrenie CPPaP. Tieto doklady doručí zákonný zástupca do štyroch týždňov od konania zápisu.

6. Riaditeľ rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa na základné vzdelávanie po doručení a overení všetkých potrebných dokumentov do 15.júna 2021.

Oznámenie o zápise ZŠ 2021

VZN_27_2021

ZŠ Borodáčova 2_ulice

Usmernenie -odklad

Usmernenie k PPV